Privacy

print

Download het FPVG privacybeleid

(Versie 200518)

PRIVACYBELEID VAN DE FEDERATIE VAN PHILIPS VERENIGINGEN VAN GEPENSIONEERDEN

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (hierna: “FPVG”) verwerkt van haar begunstigers, van abonnees Senioren Bulletin en van besturen van Lidverenigingen van de FPVG, alsmede van leden van haar Lidverenigingen.
Indien u begunstiger of abonnee wordt of bestuurder bent van een Lidvereniging geeft u toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke

  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  FPVG, Primulalaan 46, 5582 GL , Waalre, telefoonnummer 040-2512002.
  Het secretariaat betreffende persoonsgegevensbeheer is bereikbaar via het e-mailadres bestuur@federatie.nl.

 2. Welke gegevens verwerkt FPVG en voor welk doel

  1. In het kader van uw begunstiger-, abonnee- en lidverenigingbestuurs-lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

   1. voor- en achternaam, geslacht
   2. adresgegevens
   3. e-mailadres, bankrekeningnummer (alleen van toepassing voor begunstigers en abonnees)

  2. FPVG verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

   1. uw naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het begunstiger- en abonnee-lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van uw verkregen informatie,
   2. uw naam, adresgegevens en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over activiteiten en nieuwsberichten van FPVG;
   3. uw naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen voor begunstigers- en abonnee-lidmaatschap af te wikkelen.

  3. FPVG heeft volgende website www.federatie.nl. Deze website geeft informatie betreffende de activiteiten en nieuwsberichten van de FPVG. Deze website beheert geen persoonsgegevens anders dan contact informatie betreffende bestuurders FPVG.
  4. Leden van FPVG Lidverenigingen kunnen deelnemen in het IAK Zorg collectief 1482 Philips. Dit stelt leden in staat gebruik te maken van dit collectief en daarmee van de kortingen op specifieke zorgverzekeringen die Royal Philips met IAK is overeengekomen. Dit geldt ook voor begunstigers en abonnees. Maximaal eenmaal per jaar wordt door FPVG een totale ledenlijst beschikbaar gesteld aan IAK welke uitsluitend gebruikt wordt in het kader van genoemd collectief 1482. Deze ledenlijst omvat de leden van de FPVG Lidverenigingen alsmede de begunstigers- en abonnee-leden.

 3. Bewaartermijnen
  FPVG verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van uw begunstigers-, abonnee- en lidverenigingbestuurs-lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

  Indien een nieuwe FPVG ledenlijst (zie 2.4) beschikbaar gesteld wordt, dient de te vervangen FPVG ledenlijst binnen maximaal een jaar vernietigd te worden.

 4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

  1. Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft FPVG passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt FPVG gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Met de verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

  1. Via het secretariaat betreffende persoonsgegevensbeheer van FPVG (e-mailadres bestuur@federatie.nl) kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. FPVG zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
  2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met het secretariaat (zie 5.1)
  3. Indien u klachten hebt over de wijze waarop FPVG uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie 5.1).
  4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan het secretariaat (zie 5.1).

 6. Wijzigingen
  Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden mede via de FPVG website www.federatie.nl bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.