Philips Pensioenfonds

Het Bestuur  

Philips Pensioenfonds kent een Algemeen Bestuur en een Uitvoerend Bestuur.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur bestaat uit twaalf leden: een onafhankelijk voorzitter, drie vertegenwoordigers van de werkgever, drie vertegenwoordigers van de werknemers, twee gepensioneerdenleden en drie onafhankelijk deskundigen. De voorzitter en de vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden zijn lid van het Algemeen Bestuur als niet-uitvoerende bestuurders. De drie onafhankelijke deskundigen zijn lid van het Algemeen Bestuur als uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders vormen samen het Uitvoerend Bestuur.
De niet-uitvoerende bestuurders hebben een dubbele functie: naast een besluitvormende rol als het gaat om belangrijke besluiten, vervullen zij ook een toezichthoudende rol. Zij houden namelijk toezicht op het Uitvoerend Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt aangevoerd door een onafhankelijke voorzitter, die onder meer als taak heeft om toe te zien op een goede samenstelling en op het functioneren van het Algemeen en Uitvoerend Bestuur.

Uitvoerend Bestuur

Het Uitvoerend Bestuur (de uitvoerende bestuurders) bestaat uit de Algemeen Directeur van het Fonds (tevens voorzitter van het Uitvoerend Bestuur), de Directeur Beleggingen en de Directeur Pensioenen. Het Uitvoerend Bestuur heeft de taak de dagelijkse gang van zaken bij het Fonds te leiden. Het Uitvoerend Bestuur is belast met de volgende hoofdtaken:

  • De beleidsvoorbereiding ten behoeve van het Algemeen Bestuur en de Audit & Risk commissie;
  • De operationele uitvoering van het beleid;
  • De uitbesteding van werkzaamheden aan derden, het toezicht daarop en het rapporteren daarover aan het Algemeen Bestuur;
  • Het beheren van de risico’s van het Fonds;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur, in het bijzonder over balans- en risicobeheer.

Het Uitvoerend Bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door het Bestuursbureau. De medewerkers van het Bestuursbureau zijn, evenals het Uitvoerend Bestuur, in dienst van het Fonds. Het Bestuursbureau staat onder leiding van de voorzitter van het Uitvoerend Bestuur.

Juridisch adviseur

Het Bestuur laat zich bij de uitvoering van zijn taken bijstaan door een juridisch adviseur.

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd.
Het Verantwoordingsorgaan toetst het beleid van het Algemeen Bestuur marginaal en beoordeelt of het Algemeen Bestuur in redelijkheid tot het beleid heeft kunnen komen. Ook beleidskeuzes voor de toekomst worden door het Verantwoordingsorgaan getoetst. Daarnaast heeft het Verantwoordingsorgaan ingevolge de wet bepaalde adviesrechten.

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden en wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgever, de pensioenopbouwers en de pensioenontvangers. Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vier vertegenwoordigers van de pensioenontvangers, één van de pensioenopbouwers en één van de werkgever. Daarnaast is voor de pensioenopbouwers en de werkgever een plaatsvervangend lid aanwezig.

Oordeel Verantwoordingsorgaan

Het oordeel over het verslagjaar en de reactie hierop van het Algemeen Bestuur wordt opgenomen in het jaarverslag  over dat jaar.

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed.

Beheerder pensioenadministratie

PGGM geeft uitvoering aan het pensioenbeheer. In het contract met de pensioenbeheerder PGGM is een Service Level Agreement (SLA) opgenomen. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te leveren prestaties bij een groot aantal processen dat PGGM uitvoert voor Philips Pensioenfonds. Het Fonds wordt periodiek geïnformeerd over de realisatie van de SLA-afspraken. Daarnaast vindt er frequent overleg plaats over allerlei lopende zaken.

Beheerder vermogen

BlackRock draagt zorg voor de uitvoering van het vermogensbeheer, met inbegrip van de indirecte niet-beursgenoteerde onroerendgoedportefeuille. De direct onroerendgoedportefeuille wordt door het Fonds zelf beheerd.

De door de vermogensbeheerder BlackRock gerealiseerde beleggingsrendementen worden vergeleken met een door Philips Pensioenfonds vastgestelde benchmark. Het Fonds bespreekt periodiek de gerealiseerde beleggingsresultaten met de vermogensbeheerder. Daarnaast vindt er frequent overleg plaats over allerlei lopende zaken.

Bron: Website Philips Pensioenfonds.