Nieuwsbrief: Verkiezingen VO 2019 Philips Pensioenfonds

FPVG-logo
 
Eindhoven, maart 2019

 

Geachte Philips Gepensioneerde,

Vanaf 19 april 2019 kunt U stemmen op onze kandidaten voor de geleding van pensioenontvangers binnen het Verantwoordingsorgaan (VO).
Het Algemeen bestuur van het Philips Pensioenfonds legt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd verantwoording af aan het VO. Het VO is bevoegd daarover een oordeel te geven dat in het jaarverslag van het fonds wordt gepubliceerd. Sinds 2014 heeft het VO wettelijk uitgebreidere bevoegdheden. Het adviesrecht is verzwaard en bij ernstige tekortkomingen van het Bestuur kan het VO zelfs een procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig te maken.
Philips Pensioenfonds Governance
De samenstelling van het VO is een afspiegeling van het aantal aangeslotenen bij het fonds. Voor het Philips Pensioenfonds met 55.000 gepensioneerden en 13.000 werknemers betekent dit dat er vier gepensioneerden en één werknemer in het VO zitten. Daarnaast heeft Philips er voor gekozen ook een zetel te bezetten, hetgeen wettelijk is toegestaan.

De Federatie doet mee aan de verkiezingen als representatieve organisatie.
Om mee te mogen doen aan de verkiezing moet een organisatie aan de toelatingscriteria voldoen: minimaal 100 betalende Philips gepensioneerden als lid hebben en statutair zijn opgesteld om de pensioenbelangen van hun leden te behartigen. Bij de Federatie is dit laatste zelfs de primaire doelstelling.


Hoe verder?
Philips Pensioenfonds stelt een kieskrant samen met een overzicht van alle kandidaten en door organisaties ingediende kieslijsten. Deze krant wordt, samen met een stembiljet, op 19 april 2019 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Zij kunnen dan of wel per telefoon of wel via internet hun stem uitbrengen.

Breng uw stem uit!
De Federatie bezet nu 3 van de 4 zetels. Deze leden hebben in de afgelopen periode op basis van hun expertise, achtergrond en inzet een grote inbreng gehad op de oordeelsvorming en advisering door het VO. Voor het nieuwe VO heeft de Federatie wederom een evenwichtig samengestelde kandidatenlijst opgesteld. Om alle expertise juridisch, financieel en operationeel goed tot zijn recht te laten komen is het van belang dat er zo veel mogelijk kandidaten van de Federatie in het VO komen. Wij roepen U dan ook op om op de lijst van de Federatie te stemmen.

DE FEDERATIE STELT U HAAR VO KANDIDATEN VOOR:

Eric Coutinho, heeft een loopbaan van 34 jaar bij Philips achter de rug. Hij begon in 1979 op de juridische afdeling en specialiseerde zich in de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. De laatste acht jaar voor zijn pensionering was hij Chief Legal Officer en Secretaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
Eric was van 2006 tot 2014 vicevoorzitter van het bestuur van het Philips Pensioenfonds. Hij was betrokken bij de vernieuwing van het governancemodel voor het fonds en alle uitdagingen die het fonds in die tijd doormaakte, zoals de financiële crisis in 2008 en het op afstand zetten van het fonds door de onderneming.
Eric over zichzelf: “Ik denk dat ik met mijn ervaring in staat ben om namens de gepensioneerden het bestuur kritisch en analytisch te volgen, van advies te dienen en een evenwichtig oordeel te vormen over het gevoerde beleid.”
 
Roland Takken, is net met pensioen. Hij studeerde bedrijfseconomie en accountancy in Tilburg en bekleedde de afgelopen 36 jaar financiële functies in binnen- en buitenland bij verschillende multinationale ondernemingen zoals Unilever, Schlumberger, Geveke, Philips en Signify. De laatste 21 jaar werkte hij voor Philips en Signify bij Consumenten Elektronica, Healthcare, Lighting en de Philips en Signify Groep. De afgelopen tien jaar was hij naast zijn werk toezichthouder bij enkele woningcorporaties. Op dit moment is hij ondernemer; recent heeft hij met een compagnon twee bedrijven opgezet. Roland over zichzelf: “Met mijn kennis en ervaring kan ik uitstekend de meer financiële kant van pensioenen afdekken. Ik ben van mening dat iedereen recht heeft op een goed pensioen en ik ben gemotiveerd om er mede voor te zorgen dat de belangen van alle mensen met een Philipspensioen uitstekend worden behartigd.”
 
Ad Verhagen, met pensioen sinds 2003, werkte zijn hele loopbaan bij Philips in Oss in overwegend logistieke functies. Naast zijn werk was hij altijd maatschappelijk actief in bestuursfuncties bij vrijetijdsverenigingen, zowel op plaatselijk als regionaal niveau. Verder was hij voorzitter van een dorpsraad en actief in gemeentelijk commissiewerk. De afgelopen vier jaar was Ad al lid van het Verantwoordingsorgaan namens de FPVG; hij brengt dus de nodige ervaring in. “Ik ben niet deskundig op het gebied van pensioenen. Ik heb dezelfde vragen als veel andere mensen en stel die ook. De afgelopen vier jaar waren intensief, ik heb er veel van geleerd en kijk er met plezier op terug. Dat is ook de reden waarom ik me opnieuw kandidaat stel. Ik vind het belangrijk dat wij kunnen meedenken en binnen het Pensioenfonds onze stem kunnen laten horen.”
 
Frank Altena, is opgeleid in de technische natuurkunde en promoveerde in de chemische technologie. Hij was 27 jaar werkzaam bij Philips Lighting. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met de innovatie van lampen. Later werd hij duurzaamheidsmanager van speciale programma’s binnen Philips Lighting. Frank deed nuttige ervaring op in business line management, in ondernemingsraden, als lobbyist voor Philips Lighting en als voorzitter van de ledenraad van de vakbond VHP2, veelal in functies zonder veel macht maar wel met invloed. Momenteel is hij actief als vrijwilliger voor de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling en als regiobestuurslid van de Federatie. “Met name in deze laatste rol ben ik directer betrokken geraakt bij pensioenaangelegenheden”, zegt Frank. “Als kandidaat VO-lid denk ik mijn kennis, ervaring en achtergrond goed te kunnen inzetten om op een positief-kritische wijze de belangen van gepensioneerden tussen en met andere stakeholders te kunnen behartigen.”
 
Fred van Ommen, was onder meer CEO van verschillende bedrijfsonderdelen. “De onzekerheden rondom de Nederlandse pensioenen zijn groot. Door de lage rente en de sterk fluctuerende aandelenkoersen zijn de beleggingsresultaten onzeker. Ook is nog niet duidelijk hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Deze dynamiek legt extra druk op het bestuur van het Philips Pensioenfonds, waardoor spanningen ontstaan en het besluitvormingsproces wordt bemoeilijkt. Als lid van het verantwoordingsorgaan wil ik mij inzetten om te komen tot gedragen besluiten, waarbij de verschillende belangen goed tot hun recht komen. Tijdens mijn loopbaan was het mijn taak de krachten te bundelen en bruggen tussen mensen te bouwen. Dat wil ik ook doen in het Verantwoordingsorgaan. Uiteindelijk gaat het om mensen, waarbij onderling vertrouwen en respect voor elkaar centraal dienen te staan.”
 
Gerard Jacobs, sinds 1 januari 2009 met pensioen, studeerde werktuigbouwkundige aan de TU Delft. Na een aantal logistieke en technische functies was hij directeur van achtereenvolgens de Centrale Gereedschapsmakerij, Machinefabrieken Singapore/Suzhou, Machinefabriek M en MEC in Eindhoven. Gerard heeft veel affiniteit met onderwijs. Namens Philips heeft hij zich ingezet voor “Jet-Net”, een initiatief van 5 multinationals om jongeren te motiveren voor een vervolgstudie in wetenschap & technologie. Na zijn pensionering heeft hij als directeur “Jet-Net” uitgebouwd tot een verband van ruim 170 scholen en 80 bedrijven. Verder is hij onder meer voorzitter van de stichting MakerDays, die jaarlijks de “Eindhoven Maker Faire” organiseert (15.000 bezoekers in 2018). Gerard over zichzelf: “Mijn interesse in pensioenen is ontstaan door het werk van mijn vader. Hij was pensioendeskundige bij de politie. Verder ben ik van mening dat pensioengerechtigden recht hebben op een goed pensioen. In het verantwoordingsorgaan zou ik de belangen van alle gepensioneerden van Philips willen behartigen.”
 
Wim Vaatstra, gepensioneerd sinds 1 januari 2012, studeerde toegepaste wiskunde en informatica. Later, tijdens zijn Philips-loopbaan, volgde hij een MBA-opleiding.
Binnen Philips (bij Display Components, Corporate, Consumer Electronics en Healthcare) combineerde Wim vaak meerdere rollen, zoals die van information officer, supply chain manager en operations officer.
Wim over zichzelf: “Sinds 2017 ben ik vicevoorzitter van de Federatie. In deze rol ben ik namens de Federatie de verbindingspersoon met andere landelijke organisaties van gepensioneerden zoals de KNVG en NVOG. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om daarmee bij te dragen aan het behartigen van de belangen van de Philips gepensioneerden.”
 
Om de positie van het VerantwoordingsOrgaan zo sterk mogelijk te maken roept het bestuur van de Federatie alle Philips gepensioneerden op om te stemmen en dan in het bijzonder natuurlijk op de kandidaten van de Federatie!

Roel Fonville, voorzitter
FPVG-logo
www.federatie.nl