Nieuwsbrief KNVG en NVOG 12 05 2019

Een nieuw pensioenstelsel? Geen probleem want mijn pensioenfonds heeft het goed geregeld!
Downloadpdficoon
knov-vnog-logo
Ook gepensioneerden bij pensioenfondsen die hun zaak goed op orde hebben en wellicht ook nog kunnen indexeren, lopen een groot gevaar bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Als (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds dat de afgelopen jaren nog (gedeeltelijk) heeft kunnen indexeren en/of een pensioenfonds dat naar het zich nu laat aanzien in 2020 of 2021 geen pensioenkorting hoeft door te voeren, lijkt het vanzelfsprekend dat ook met de komst van een nieuw pensioenstelsel, uw bestuur – waar u terecht vertrouwen in heeft – uw pensioen veilig de nieuwe pensioenhaven inloodst.

Uitkomst pensioenakkoord raakt alle pensioenfondsen
De uitkomst van onderhandelingen die Minister Koolmees op dit moment met sociale partners (werkgevers en vakbonden) voert, heeft echter – zonder dat het bestuur van uw pensioenfonds daar invloed op kan uitoefenen – grote consequenties voor de hoogte van uw pensioen na invoering van een nieuw pensioenstelsel. Deze uitkomst raakt dus alle pensioenfondsen!

Voorbeelden van bedreigingen in een mogelijk pensioenakkoord
Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijkheid over wie het tekort i.v.m. afschaffing van de doorsneepremie moet betalen. Dit tekort dat afhankelijk van de rente wordt becijferd op een bedrag van tussen de € 60 en € 100 miljard, zou volgens Minister Koolmees moeten worden opgebracht uit de premies. Echter noch werkgevers noch de vakbonden willen de premies verder verhogen. Daardoor dreigt dat pensioenfondsen straks na de invoering van een pensioenakkoord gedwongen zullen worden om dit te tekort te financieren uit het vermogen van het fonds, waardoor de indexering van uitkeringen gevaar loopt en het gevaar voor korting groter wordt, of in het uiterste geval pensioenen zullen moeten worden gekort zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar invloed op heeft.
Hetzelfde risico geldt voor een bevriezing van de pensioenleeftijd op 66 jaar, dat nu de hoofdinzet is van de vakbonden. Bevriezing van de pensioenleeftijd is zeker een punt waarin ook de organisaties van gepensioneerden zich in kunnen vinden. Maar als in het pensioenakkoord wordt besloten dat de premieverhoging die daardoor nodig is voor het op te bouwen pensioen niet wordt doorgevoerd, maar ten laste van het vermogen van het pensioenfonds wordt gebracht, betalen ook hier de gepensioneerden van zelfs de pensioenfondsen die het tot nu toe goed geregeld hadden, de rekening.

Tenslotte spelen er nog twee belangrijke zaken. Ten eerste kan een nieuw pensioenakkoord inhouden dat actieven voortaan, los van de gepensioneerden, hun pensioen in een apart fonds gaan opbouwen los van de gepensioneerden. Ten tweede wordt bij een eventuele individualisering van het vermogen van het pensioenfonds, dit vermogen onder individuele deelnemers en gepensioneerden verdeeld (‘versleuteld’) op basis van nu nog onduidelijke rekenregels. Beide zaken hebben een grote invloed op de hoogte, de mate van indexering en de kans op korting van het pensioen van gepensioneerden (en werkenden), zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op heeft.

Conclusie: teken altijd de petitie
Dit alles betekent dat, ook al bent u op dit moment een (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds met een uitstekende dekkingsgraad of hebt u de afgelopen jaren toch nog deels uw indexatie gekregen, ook uw toekomstig pensioen als gevolg van de onzekere uitkomsten van een pensioenakkoord direct of in de toekomst fors verlaagd kan worden, zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op kan uitoefenen.

Daarom is het voor alle gepensioneerden, deelnemers en slapers van een pensioenfonds van belang dat het pensioenakkoord dat tot stand gaat komen, evenwichtig is en de instemming heeft van gepensioneerdenvertegenwoordigers. Gepensioneerdenorganisaties eisen daarom een gelijkwaardige plaats aan de onderhandelingstafel van dit pensioenakkoord, waar naast de minister ook de werkgevers en vakbonden aan deelnemen.

Onderteken daarom de petitie op mijnpensioenpetitie.nl, ook als je op dit moment een goede pensioenregeling hebt, je fonds een solide dekkingsgraad heeft en je uitzicht hebt op indexatie. En deel deze oproep met mensen in je omgeving.