Vertegenwoordiging

De Federatie richt zich in eerste instantie op de belangenbehartiging van de Philips gepensioneerden naar het Philips Pensioen Fonds en de onderneming.

Tegelijkertijd realiseert zij zich zeer wel dat ook belangenbehartiging op landelijk niveau hard nodig is. In de eerste plaats omdat ook de Philips gepensioneerden onderhevig zijn aan landelijke wetgeving en besluiten en in de tweede plaats omdat een toenemend aantal leden van onze verenigingen aangesloten zijn bij andere pensioenfondsen. Ook daarvoor is de belangenbehartiging op landelijk niveau van eminent belang.

Belangenbehartiging vergt kennis van zaken, een grote achterban, slagvaardigheid en de juiste contacten. In eerste instantie heeft de FPVG geprobeerd dit tezamen met de gepensioneerden verenigingen van Unilever, Shell, Hoogovens, AKZO, het voormalige Thomassen & Drijver-Verblifa, Abbott en DSM te regelen in de stichting PUSH. We moesten evenwel constateren dat de massa te klein was en dat het hier alleen aangeslotenen bij ondernemingspensioenfondsen betrof.

In 2012 is er een nieuwe gepensioneerdenkoepel opgericht door een aantal organisaties van gepensioneerden, de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG).
Die organisaties maakten zich zorgen over de bedreigingen voor de pensioenen en het Nederlandse pensioenstelsel sinds de financiële crisis.
Al jaren blijft indexatie achterwege en er dreigden ook nominale kortingen voor miljoenen gepensioneerden in Nederland.
De Federatie is vanaf 2013 lid van de KNVG.

KNVG

De doelstelling van de KNVG is ouderen meer invloed geven op het beleid van hun pensioenfondsen en op de politieke besluitvorming rond onderwerpen die hun rechtstreeks raken.
Daartoe moeten gepensioneerden een gelijkwaardige plaats aan de overlegtafels krijgen, zowel bij de pensioenfondsen als bij de politiek en het maatschappelijk middenveld.
Bij de politiek gaat het om zaken als pensioenen, zorg en welzijn en de governance van pensioenfondsen.
Centraal staat het realiseren van het uitgangspunt bij alle overheidsbeslissingen, dat ouderen een bijdrage willen leveren in deze crisistijd, maar dat hun bijdrage proportioneel, evenredig en evenwichtig moet zijn.

Ten behoeve van korte communicatielijnen is de KNVG in regio’s georganiseerd. Naast de regionale bijeenkomsten houdt de KNVG tenminste 4 jaarlijkse landelijke bijeenkomsten. Binnen de KNVG wordt de strategie voorbereid door een drietal breed samengestelde commissies:

  • De pensioen commissie
  • De communicatie commissie
  • De commissie zorg en welzijn

Momenteel zijn 34 organisaties van gepensioneerden lid van de KNVG zij vertegenwoordigen zo’n 260.000 gepensioneerden.
Lees meer: www.knvg.nl