Fonds juridische reserve

Situatie Fonds juridische reserve

Het is de bedoeling van het dagelijks bestuur van de Federatie het Fonds juridische reserve een meer permanent karakter te geven. Daartoe is een bericht verspreid, waarin aan contribuanten aan het fonds gevraagd wordt hun bijdrage voor onbepaalde tijd voort te zetten.

Onderstaand de betreffende brief:

Geachte heer, mevrouw,

In 2012 heeft het bestuur van de Federatie het Fonds juridische reserve opgericht.

Dit fonds is bedoeld om Philips via juridische procedures tot aanvulling van het Philips Pensioenfonds te dwingen. Wellicht heeft u het juridische fonds mede mogelijk gemaakt met een bijdrage. Als Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden vinden wij het verstandig om het fonds een permanent karakter te geven. Wij willen u via deze brief dan ook vragen om uw bijdrage voor onbepaalde tijd voort te zetten.

De reden om het Fonds juridische reserve op te richten was het uitblijven van de pensioenindexatie. Het Philips Pensioenfonds besloot hiertoe vanwege de verminderde vermogenspositie. Dit kwam onder andere door de premierestituties en premie holidays die Philips in het verleden genoot. Toen het economisch slechter ging, was Philips echter niet bereid om het ontbrekende vermogen in het Philips Pensioen Fonds weer aan te vullen.

Aanpassing premiestelsel

Vervolgens zijn zonder gepensioneerden daarbij te betrekken in 2013 nieuwe CAO-afspraken gemaakt. Hieruit voortvloeiend stortte Philips €500 mln. in het pensioenfonds. Dit geld was echter geen compensatie voor de geleden vermogensverliezen door premierestituties en premie holidays. Het geld was een tegemoetkoming voor het verschil dat ontstaat door het nieuwe premiestelsel ‘defined contribution’. Hierbij gaat Philips uit van een vaste premie; onafhankelijk van de beleggingsuitkomsten van het pensioenvermogen. De financiële risico’s liggen nu volledig bij het Philips Pensioenfonds.

Andere argumenten voor voortzetting

Naast de terugtrekkende beweging van Philips richting het pensioenfonds, zijn er meer redenen om het Fonds juridische reserve aan te houden. Zo wordt de pensioenwetgeving regelmatig in negatieve zin aangepast en daarmee de belangen van gepensioneerden aangetast. En wat te denken van de risico’s voor gepensioneerden in verband met de aanstaande belastingherziening? Allerlei redenen dus om het Fonds Juridische Reserve in stand te houden!

Afspraak

Toen we het fonds oprichtten, spraken we af dat we bijdragen terug zouden storten als het fonds niet op korte termijn zou worden ingezet. Wij houden ons natuurlijk aan die afspraak. Al hopen we dat u, net als wij, overtuigd bent van het nut van het fonds. Mocht u toch uw bijdrage terug willen ontvangen, stuur dan een berichtje aan federatie.juridischereserve@gmail.com daarin uw naam, en het IBAN-nummer waarop de terugstorting moet plaatsvinden.

Onze positie

Tot slot nog even dit. Alhoewel we het fonds nog niet hebben aangesproken, versterkte het wel onze positie ten opzichte van Philips en de gesprekspartners. Ook daarom hopen wij dat u uw ondersteuning voortzet.

Dagelijks Bestuur FPVG

 

Fonds juridische reserve

Eind 2011 moest Philips pensioenfonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.
Daaruit bleek dat de gepensioneerden, na het schrappen van de indexatie in 2011, nog eens vijf jaar genoegen zouden moeten nemen met het afschaffen van de jaarlijkse indexatie.
In de brief over dat herstelplan van het Philips Pensioenfonds werd toen gesteld:
– “De hoogte van uw pensioen is niet gegarandeerd. Dat is het ook nooit geweest” -.
Dat was in tegenspraak tot vele gedocumenteerde uitingen van de vroegere leiding van zowel Philips als het PPF, waar wel degelijk sprake was van “pensioenzekerheid”.
Ook was er sprake van : Een -“verzoek tot vrijwillige extra financiële bijdrage van de onderneming” -. In antwoord op dit verzoek wordt gemeld dat de onderneming: -“helaas niet de mogelijkheid heeft om extra financiële steun te verlenen aan het Pensioenfonds” -.

De Federatie heeft toen een formele brief gestuurd aan de president van Philips , de heer van Houten en hem daarin opgeroepen, nu het PPF te kennen heeft gegeven de namens Philips uit te voeren pensioen- overeenkomsten niet volledig gestand te kunnen doen, toch in gesprek te gaan met het PPF om een oplossing te vinden die een onverkorte uitvoering van de door de onderneming met haar vroegere werknemers gesloten pensioenovereenkomst, mogelijk maakt.

De Federatie is toen ook begonnen om de mogelijkheid te onderzoeken tot het zetten van juridische stappen namens de bij de lidverenigingen aangesloten leden en begunstigers van de Federatie.

Twee factoren spelen in dit verband een belangrijke rol. De eerste betreft de opbouw van het dossier ter ondersteuning van juridische actie. De tweede betreft de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om een dergelijke actie desnoods tot de hoogste rechterlijke instantie te kunnen bekostigen.
Daartoe heeft de Federatie een fonds juridische reserve opgericht en de leden van de lidverenigingen gevraagd om een financiële bijdrage te doen in dat fonds.
Het geld in het fonds wordt beheerd door de Stichting Fonds Philips Senioren en zal uitsluitend besteed worden aan een eventuele juridische procedure. Mocht er uiteindelijk geen sprake zijn van een juridische procedure, dan zullen alle bijdragen teruggestort worden.

Het Juridische Fonds is door de bijdragen van velen leden van verenigingen en begunstigers gevuld met een inmiddels substantieel bedrag.