Beleids- en werkplan

Beleids- en werkplan FPVG 2018

Het plan voor 2018 bestaat uit vier onderdelen, te weten

  1. De organisatie ontwikkeling van de FPVG
  2. De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips
  3. De zorg en het zorgcollectief
  4. De ontwikkelingen op landelijk niveau.

Re 1: De organisatie ontwikkeling van de FPVG.

Door de krimp van het aantal vestigingen en van het aantal medewerkers van Philips in Nederland in de afgelopen decennia wordt de Federatie jaarlijks geconfronteerd met het wegvallen van verenigingen en daarmee met een continue erosie van het aantal aangesloten Philips gepensioneerden. De Federatie heeft in 2016 daarom besloten meer ruimte te geven aan de individuele Philips gepensioneerde om aangesloten te zijn bij de Federatie. Daartoe is de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG in 2016 opgericht. In de loop van 2017 is het leden aantal van de LBPG gegroeid naar ruim 1600.Een verdere groei van het ledenaantal is nog steeds noodzakelijk. Werving onder de 45.000 Philips gepensioneerden, die nog geen relatie met de Federatie hebben en/of die wonen in plaatsen waar de lokale vereniging van Philips gepensioneerden ophoudt te bestaan of haar lidmaatschap van de Federatie beëindigt, zal op verschillende manieren worden doorgezet en ook in 2018 weer veel energie vragen.

Het is gebleken dat regelmatige communicatie met verenigingen en de leden van de Federatie van groot belang is. Het uitbrengen van een tweemaandelijkse nieuwsbrief, wat in 2017 is gestart, zal in 2018 worden voortgezet. Het doorsturen van deze nieuwsbrieven naar de leden van de aangesloten verenigingen is een voortdurend aandachtspunt voor de regiovertegenwoordigers. In 2018 zal de papieren versie van het Senioren Bulletin blijven bestaan en worden toegezonden aan begunstigers en aan de lidverenigingen.

Re 2: De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips.

Door de lichte rentestijging en de zeer gunstige ontwikkelingen van de koersen van de aandelen in 2017 is de beleidsdekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds ultimo 2017 op 117,2 % uitgekomen. Gebaseerd op het beleid van het PPF zou dat leiden tot een uiterst marginale indexatie. Daarom heeft de Federatie in december 2017 een open brief aan het PPF geschreven met het verzoek om gebruik te maken van de wettelijke vrijheden van het bestuur om het beleid aan te passen en een hogere indexatie toe te kennen.

Eind 2016 heeft de Federatie een nota geschreven over de voor en nadelen van een mogelijke splitsing van het pensioenfonds in verschillende kringen. In 2017 is daarover zowel met het PPF als met Royal Philips en met Philips Lighting en de vakorganisaties overleg gevoerd. Belangrijk punt bij een eventuele splitsing van het Fonds is de verdeling van het vermogen over de verschillende kringen, maar ook de inrichting van de governance van de nieuwe organisatie is van groot belang.

In 2018 zal deze discussie zich verder ontwikkelen en gelet op de vernieuwing van de cao per 1 januari 2019 door beide bedrijven is dit een ontwikkeling die wij nauwgezet zullen blijven volgen.

Re 3: De zorg en het zorgcollectief.

In 2017 is het collectief contract voor de zorgverzekering met IAK en VGZ afgelopen. De Federatie heeft samen met Philips via het IAK een nieuw collectief contract afgesloten met Avéro Achmea. Weliswaar heeft Avéro niet de laagste premie voor de basisverzekering maar door de hoge collectiviteitskorting van 10% is het eindresultaat goed. De aanvullende pakketten zijn praktisch gelijk gebleven en de korting daarop is nog steeds 20%! De looptijd van dit contract is 5 jaar met een evaluatie moment na 3 jaar.

Binnen de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) komt steeds meer aandacht voor de zorg. De kosten van de zorg blijven stijgen en er wordt door de regering hard aan gewerkt om die te beteugelen. Omdat dit de kwaliteit van leven en de koopkracht van ouderen sterk beïnvloedt heeft de KNVG samen met de NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) een zeer actieve commissie Zorg en Welzijn waarin de Federatie ook participeert.

In samenwerking met ruim 20 ouderen- en zorgorganisaties hebben KNVG en NVOG er toe bijgedragen dat de minister van VWS nu een pact wil sluiten voor de ouderenzorg met alle betrokken partijen inclusief de ouderenorganisaties. Betere instellingszorg, meer aandacht voor vereenzaming van ouderen en effectievere thuiszorg om mensen langer zelfstandig te houden zijn enkele speerpunten.

Twee van de drie leden van de Federatie commissie Zorg hebben aangegeven om na vele jaren van trouwe dienst in de commissie deze in 2018 te willen beëindigen. Gelet ook op de landelijke ontwikkelingen zal het bestuur van de Federatie zich inspannen deze commissie weer goed bezet te krijgen.

Re 4: De ontwikkelingen op landelijk niveau.

De ontwikkelingen op landelijk niveau blijven zich concentreren op een mogelijk nieuw pensioenstelsel. De discussie heeft tot nog toe niet tot een eenduidig eindadvies van de SER geleid. De regering heeft de SER gevraagd om in het eerste kwartaal van 2018 dit advies uit te brengen.

Er komen steeds meer geluiden van betrokkenen die zich afvragen welk probleem het nieuwe stelsel nu echt oplost en of dit wel een majeure operatie rechtvaardigt. De KNVG pleit ervoor dat als er een nieuwe systematiek zou worden ingevoerd, de pensioenfondsen in kunnen spelen op de specifieke situatie van een fonds en de vrijheid hebben om de bestaande regelingen uit te kunnen blijven voeren.

De regering heeft aangegeven in 2020 van de doorsneepremie af te willen. Met betrekking tot de kosten van die verandering circuleren bedragen van 25 tot 100 miljard €. Het standpunt van de gepensioneerden is dat zij niet hoeven bij te dragen in deze kosten omdat tijdens hun carrière de te veel en de te weinig betaalde premie elkaar hebben gecompenseerd. De Federatie is van mening dat met een aantal aanpassingen in het huidige systeem een grote herziening van het pensioenstelsel niet nodig is.

Bij druk op de politiek helpt alleen massa. Wij zijn om die reden dan ook aangesloten bij de KNVG, met 250.000 leden een van de grootste gepensioneerden organisaties. In 2018 zal de KNVG onderzoeken of een verdere samenwerking of samengaan met de NVOG tot een verdere versterking leidt.

Namens het bestuur van de FPVG
Roel Fonville,
Voorzitter