Collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds ten behoeve van gepensioneerden

De Pensioencommissie van de Federatie heeft de collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds (PPF) ten behoeve van gepensioneerden geanalyseerd en in een notitie vastgelegd. Deze notitie is door de Federatie aangeboden aan het Bestuur van het PPF.

De analyses zijn toegespitst op de volgende onderwerpen:

–   Het periodiek “Generaties”

–   Twitter en Facebook

–   De website en de digitale nieuwsbrief Gener@ties

–   Kwartaalverslagen en Jaarverslag 2015

–   Dialoogsessies

–   Brieven aan deelnemers

Na de uitgewerkte analyses worden conclusies en aanbevelingen weergegeven; deze zijn de volgende:

De FPVG doet een beroep op het AB van PPF om tot betere informatieverschaffing op het besproken collectieve niveau aan gepensioneerden en anderen te komen. Het is onderdeel van de zorgplicht van PPF om alle deelnemers te informeren over voor hen relevante informatie in lijn met de Wet Pensioencommunicatie.

Daarom geeft de FPVG als aanbeveling het volgende met prioriteit op te pakken.

1.      Tijdiger en vollediger publiceren van besluiten van het AB met de belangenafweging, die daarbij plaats gevonden heeft alsmede vermelding van de consequenties daarvan voor de groepen actieven, premievrije polishouders en gepensioneerden (daarbij verdient de betekenis van het begrippen “Evenwichtig” en “Pro-actief”, zoals gedefinieerd in het jaarverslag 2015, nadere overweging). Dit omvat ook het publiceren van de  Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).

2.      Opnemen op de website van alle regelingen en besluiten, die direct voortvloeien uit in de Statuten opgenomen artikelen, zoals het bestuursreglement, het reglement Verantwoordingsorgaan (VO), het reglement Audit Commissie en besluiten van het AB samenhangend met art 18.2 en 18.3 (invulling, afbakening en beperking geheimhoudingsplicht).

3.      Vollediger informatie verschaffing in het jaarverslag t.a.v.:

–   De zelfevaluatie van het AB en de uitvoering van de toezichthoudende taak van de niet uitvoerende leden van het AB

–   Toelichting keuze Investment Beliefs

–   Heropname van een dekkingsgraadanalyse en een specificatie voorziening pensioenverplichtingen (zoals die vroeger opgenomen stonden)

Alle drie punten uiteraard voor het jaar waarover verslag gedaan wordt.

4.      Vollediger informatie op kwartaalbasis over het stemgedrag van PPF als aandeelhouder, waaronder begrepen hoe het  Environmental Social en Governance (ESG) beleid van PPF daarin gerealiseerd wordt.

5.      Informatieverschaffing over de hoofdlijnen van de standpunten, die PPF inbrengt in het landelijk overleg, in het bijzonder in de Pensioenfederatie.