Artikel in Eindhovens Dagblad n.a.v. persbericht Federatie

Het Eindhovens Dagblad schrijft: ” De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) – waar 15.000  vroegere Philips-medewerkers bij zijn aangesloten – is onthutst over de gang van zaken bij het Philips Pensioenfonds. Ze liggen met het fonds in de clinch over het herstel van de dekkingsgraad”.

Het hele artikel kunt u lezen op de website van het Eindhovens Dagblad

Persbericht

Eindhoven, 15 december 2016

Philips gepensioneerden komen in actie:
‘Philips Pensioenfonds handelt niet volgens de regels’

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden ligt in de clinch met het Philips Pensioenfonds. De reden is het besluit om huidige medewerkers van Philips nu niet meer bij te laten dragen aan het herstel van de dekkingsgraad. Hierdoor wordt indexatie van de pensioenen vertraagd. Volgens De Federatie is dit niet alleen een slecht besluit, maar ook in strijd met de Nederlandse wetgeving. “Wij vechten dit besluit aan!”, zegt federatievoorzitter Roel Fonville.

De voorzitter wijst op het feit dat zowel Philips als het pensioenfonds altijd de ambitie uitspraken om de werknemers en gepensioneerden een waardevast pensioen te bieden. “Maar die ambitie strookt niet met dit besluit. Nu draaien de gepensioneerden op voor het wettelijk voorgeschreven herstel van de dekkingsgraad. En dat terwijl de koopkrachtontwikkeling van de Philips-gepensioneerden vanaf 2010 nu al meer dan 12% achterloopt op die van de werknemers!”

Langer herstel nodig
Wanneer dit besluit overeind blijft zou dit kunnen leiden tot nadelige ingrepen voor de gepensioneerden. “Het gaat sowieso langer duren voordat het vereiste eigen vermogen is bereikt. Het vertraagt het herstel van de dekkingsgraad en is daarmee direct nadelig voor de 56.000 Philips-gepensioneerden. Een pensioenindexatie zit er dan de komende tijd weer niet in!”

Scheve verhouding
Toen de Federatie hoorde over het voornemen om dit besluit te nemen, is direct bezwaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van het pensioenfonds. “Helaas hebben ze toch hun besluit doorgedrukt. Het geeft alleen maar aan hoe belangrijk het is om ons als Philips-gepensioneerden te verenigen. Hoe meer mensen, hoe krachtiger onze stem en hoe beter er naar ons wordt geluisterd. Wij gaven al eerder aan vraagtekens te hebben bij het doorzetten van het Philips Pensioenfonds in deze vorm. Daarvoor lopen de belangen van de betrokken partijen teveel uiteen. Er zijn nu eenmaal veel meer gepensioneerden dan werkenden. Beslissingen daarover moeten wel goed doordacht zijn en natuurlijk niet in strijd met de wet.

Onze bezwaren tegen het besluit van het Philips Pensionfonds zijn vastgelegd in de notitie:  Standpunt Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden met betrekking tot het besluit d.d. 26-1-2016 van het Algemeen Bestuur van Philips Pensioenfonds over premie en indexatiestaffel. De notitie vindt u op onze website www.federatie.nl onder “Publicaties”.

R. Fonville, voorzitter Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden.

Discussienota splitsing Philips Pensioenfonds

De Federatie van Philips Verenigingen van Gepensioneerden (FPVG) heeft een discussienota uitgebracht over de splitsing van Philips Pensioenfonds (PPF). De Federatie neemt met deze nota het initiatief een discussie op te starten met alle belanghebbenden over de voor- en nadelen van een splitsing van het Philips Pensioenfonds. Verschillende grote ondernemingspensioenfondsen zijn ons al voorgegaan, waarbij uiteenlopende modellen gebruikt zijn.

Ontwikkelingen binnen Philips en de ontwikkelingen in het pensioenlandschap zijn voor de FPVG aanleiding geweest om een studie te doen naar de voor- en nadelen van een splitsing van het Philips Pensioenfonds.

Het PPF is een sterk vergrijsd pensioenfonds. Veruit het grootste gedeelte van de verplichtingen, circa 80%, betreft gepensioneerden en gewezen deelnemers; de verplichtingen jegens actieve deelnemers vormen zo’n 20%. Vanuit die situatie worden in deze discussienota diverse aspecten, zoals  de zekerstelling van de toegezegde reglementaire pensioenen, het beleggingsbeleid, de financiële en actuariële situatie, de governance structuur en de (wijze van) uitvoering van de reglementaire pensioentoezeggingen behandeld waarbij optimalisering het centrale thema is.

Onder splitsing van het PPF wordt in deze nota verstaan het onderbrengen van de populatie deelnemers en de populatie gepensioneerden en gewezen deelnemers op het moment van opsplitsing (met hun bijbehorende pensioenverplichtingen en belegd vermogen) in afzonderlijke entiteiten. Daarbij wordt ook nader ingegaan op de diverse mogelijkheden van splitsing met daarbij een aantal praktijkvoorbeelden.

Een splitsing van het Fonds in verschillende kringen van deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden met hun eigen vermogens zou een optie kunnen zijn om beter in te kunnen spelen op de verschillende eisen en verwachtingen, alsmede om voorbereid te zijn op toekomstige ontwikkelingen.

In de nota wordt het perspectief van een splitsing van het Philips Pensioenfonds geschetst. Daarbij zijn ook de mogelijke invalshoeken van de belangrijkste stakeholders opgenomen.

Eind november is de nota aangeboden aan de verschillende stakeholders als start van de beoogde discussie.

De discussienota splitsing Philips Pensioenfonds is te lezen op deze website onder “Publicaties”.

Publiek Nationaal Debat “Stop de pensioenafbraak”

Het nationaal debat “Stop de pensioenafbraak” vind plaats op zaterdag 26 november, in sporthal De Maaspoort in Den Bosch.

Aanvang 12.00 uur, einde 16.30 uur

Sprekers: o.a.
Rob de Brouwer, auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen”.
Eric Smit, onderzoeksjournalist over de rol van de media
Ad Broere, econoom over de rol van verzekeraars en De Nederlandsche Bank
Dagvoorzitter: Ton Verlind voorheen eindredacteur van Brandpunt

Georganiseerd door: Verontruste Ouderen, Project Herstel van Onrecht, Ouderen in Opstand.

Toelichting: ·Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als een van de beste ter wereld, maar als we politiek en media moeten geloven, dreigt het door zijn hoeven te zakken. De langdurig lage rentestand in combinatie met vergrijzing stuwen de bloeddruk bij pensioenfondsen en politici steeds verder op en een flink aantal pensioenfondsen dreigt te moeten korten in 2017.

Is het echt zo erg?
Seniorenvereniging KBO-Brabant en diverse pensioenactiegroepen uit het land betwijfelen dit. Ze hebben elkaar gevonden in de beweging “Stop de pensioenafbraak” en op 26 november organiseren zij een publiek nationaal debat daarover met gezaghebbende sprekers: Rob de Brouwer, Ad Broere en Eric Smit onder leiding van Ton Verlind.

Programma:
12.00 uur Ontvangst, koffie/thee
12.30 uur Opening door dagvoorzitter Ton Verlind, communicatieadviseur, voorheen mediadirecteur KRO en eindredacteur Brandpunt
12.45 uur Ons pensioenstelsel volgens Rob de Brouwer, oud-voorzitter van de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, oud-directeur Hoogovens en auteur van het boek “19 Mythes en onwaarheden over ons pensioen”.
13.15 uur De berichtgeving in de media volgens Eric Smit, oprichter en hoofdredacteur van Follow the Money, platform voor onderzoeksjournalistiek.
13.45 uur De rol van banken, verzekeraars en De Nederlandsche Bank ten aanzien van het pensioenstelsel volgens Ad Broere, econoom, publicist en auteur van het boek “Geld komt uit het niets”.
15.15 uur Debat met sprekers en de zaal over een aantal stellingen.
16.00 uur Afsluiting met borrel in de bar van De Maaspoort.
Naast geïnteresseerd publiek zijn welkom politici, pers, politieke jongerenverenigingen, pensioenverenigingen en seniorenverenigingen.

Meer informatie:

loon-voor-later

Vragen n.a.v het interview met Roel Fonville

In het blad van het Philips Pensioenfonds, Generaties, heeft u kennis kunnen nemen van een interview met de voorzitter van de FPVG, Roel Fonville. Hij maakt daarin met redenen omkleed melding van de oprichting van een nieuwe lidvereniging, de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG).
Naar aanleiding van dat interview is van een aantal Begunstigers de vraag gekomen of zij zich voor deze nieuwe vereniging moeten aanmelden, terwijl ze al Begunstiger van de Federatie zijn. Het antwoord op die vraag is: dat mag maar het hoeft niet.
Het hoeft niet, omdat het bestuur van de FPVG het voornemen heeft om, op basis van de resultaten van de enquête eerder dit jaar, in januari 2017 alle Begunstigers apart te benaderen met de vraag  of zij er mee instemmen, dat zij op basis van hun begunstigersstatus automatisch lid worden van de nieuwe vereniging.

Federatie richt nieuwe vereniging op: LBPG

Invloed uitoefenen op het Philips-pensioen? Word dan nu lid van de LBPG!
LBPG is een nieuwe door FPVG opgerichte lidvereniging. Deze Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden komt op voor de belangen van alle Philips-gepensioneerden. En dat is belangrijk in deze onstuimige pensioenperiode!

Gepensioneerden moeten zich organiseren
De FPVG richt LBPG op om meer invloed uit te kunnen oefenen. En dat is noodzakelijk in het huidige, onstuimige pensioenlandschap! Denk maar aan de lage rentes, dalende dekkingsgraden en terugtrekkende beweging van Philips, vakbonden en overheid, die zich vooral richten op jongeren en werkende mensen. Vanzelfsprekendheid is er niet meer, pensioenen worden niet meer automatisch verhoogd. Het is opletten!

Hardere stem
Simpel gezegd draait het om de wet van de grote getallen: hoe meer leden, hoe harder de stem en hoe belangrijker de stem! Tegelijkertijd weten we nog beter wat er leeft onder de gepensioneerden als we meer leden hebben. Ieder lid is namelijk even belangrijk, mag zich laten horen en zijn mening geven. Voor een goede, invloedrijke vertegenwoordiging wil LBPG zoveel mogelijk mensen en meningen kennen. Daarom is het zo belangrijk dat iedereen lid wordt!

Meld u nu aan als lid! Kijk hier voor meer informatie en het aanmeldformulier.

beroep op premier Rutte: Voorkom korting op de pensioenen!

Gezamenlijke ouderenorganisaties doen uiterst beroep op premier Rutte:

Voorkom korting op de pensioenen

De vijf ouderenorganisaties in ons land (ANBO, KBO-PCOB, KNVG, NOOM en NVOG) doen gezamenlijk een uiterst beroep op minister-president Rutte om maatregelen te nemen om korting op de pensioenen in 2017 te voorkomen. Zij doen het kabinet daartoe een aantal generatie-evenwichtige voorstellen en vragen de premier om deze in het kabinet te bespreken. Zij gaan ervan uit met deze voorstellen staatssecretaris Klijnsma een mogelijkheid te geven om een goed antwoord te formuleren op de door de Tweede Kamer gestelde vragen.

 In een gezamenlijke brief aan de minister-president wijzen de ouderenorganisaties er nadrukkelijk op, dat korting op de pensioenen niet alleen de gepensioneerden treft, maar ook de mensen die werken en nu nog pensioen opbouwen. De organisaties vinden dat het kabinet zich voor alle generaties moet inzetten om die onnodige korting op de pensioenen te voorkomen. Het kabinet ontloopt volgens de organisaties zijn verantwoordelijkheid, als met ingrijpen wordt gewacht tot er een volgend kabinet is.

Via onderstaande links kunt u de brieven aan Staatssecretaris Klijnsma, Minister President Rutte en het persbericht lezen.

Persbericht: persbericht_voorkom-korting-op-pensioenen

Brief aan Staatssecretaris Klijnsma: brief-aan-staatssecretaris-klijnsma_korten-pensioenen

Brief aan Minister President Rutte: brief-aan-minister-president-rutte_korten-pensioenen

Verslag 2de kwartaal 2016 Philips Pensioenfonds

Het kwartaalverslag over het eerste kwartaal van 2016 van het Philips pensioenfonds is verschenen.

U kunt het kwartaalverslag lezen via deze link:

https://www.philipspensioenfonds.nl/philips/assets/File/Kwartaalverslagen/Kwartaalverslag%202016%20Q2.pdf

Dialoogsessies Philips Pensioenfonds

Binnenkort organiseert Philips Pensioenfonds een aantal ‘dialoogsessies’ op verschillende locaties in het land. Tijdens deze sessies geven leden van het Bestuur van Philips Pensioenfonds uitleg over de financiële situatie van het Fonds en wordt ingegaan op actuele pensioenonderwerpen. Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

Uitnodiging_dialoogsessies2016_ppf

Jaarverslag 2015

In de Algemene Ledenvergadering is het jaarverslag 2015 van de Federatie goedgekeurd.

U kunt het jaarverslag vinden op deze website, onder Publicaties, Jaarverslag 2015.

Verslag 1ste kwartaal 2016 Philips Pensioenfonds

Het kwartaalverslag over het eerste kwartaal van 2016 van het Philips pensioenfonds is verschenen.

U kunt het kwartaalverslag lezen via deze link: https://www.philipspensioenfonds.nl/philips/assets/File/Kwartaalverslagen/Kwartaalverslag%202016%20Q1.pdf

Begunstigersmiddag 2016

Op 23 maart organiseerde de Federatie haar jaarlijkse Begunstigersmiddag.

Leonne Jansen, pensioenexpert van FNV hield een inleiding over: Pensioen, nu èn later.

Onze voorzitter Roel Fonville sprak over De Federatie, toekomst door verandering.

Aart de Winter schreef een uitvoerig verslag van de bijeenkomst.

U kunt zijn verslag lezen op deze website, onder “Publicaties”, “Begunstigersmiddag 2016”.

begunstigersmiddag2016