Fonds juridische reserve

print

Eind 2011 moest Philips pensioenfonds een herstelplan indienen bij De Nederlandsche Bank.
Daaruit bleek dat na schrappen van de indexatie in 2011, gepensioneerden het nog eens vijf jaar lang zonder de jaarlijkse indexatie zouden moeten stellen.

In de brief over dat herstelplan van het Philips Pensioenfonds werd toen gesteld:
– “De hoogte van uw pensioen is niet gegarandeerd. Dat is het ook nooit geweest” -.
Dat is in tegenspraak tot vele gedocumenteerde uitingen van de vroegere leiding van zowel Philips als het PPF, waar wel degelijk sprake was van “pensioenzekerheid”.
Daarnaast was er een – “verzoek tot vrijwillige extra financiële bijdrage van de onderneming” -. Het antwoord op dit verzoek was dat de onderneming: -“helaas niet de mogelijkheid heeft om extra financiële steun te verlenen aan het Pensioenfonds” -.

De Federatie heeft formeel de president van Philips , de heer van Houten verzocht toch in gesprek te gaan met het PPF, ten einde een onverkorte uitvoering van de door de onderneming met haar vroegere werknemers gesloten pensioenovereenkomst, mogelijk te maken.Daarnaast is de Federatie de mogelijkheid gaan onderzoeken om juridische stappen te zetten, namens de bij de lid-verenigingen aangesloten leden en begunstigers van de Federatie. Naast de opbouw van het dossier ter ondersteuning van een juridische actie is ook de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen om zo’n rechtszaak, desnoods tot de hoogste rechterlijke instantie, te kunnen bekostigen, van belang. In 2012 heeft de Federatie daartoe een fonds juridische reserve opgericht en de leden van de lid-verenigingen en begunstigers gevraagd om een financiële bijdrage te doen in dat fonds.

Het fonds wordt beheerd door de Stichting Fonds Philips Senioren en zal uitsluitend besteed worden aan een eventuele juridische procedure.

Tot een rechtszaak is het destijds niet gekomen. Inmiddels kan men stellen dat de verhoudingen tussen het PPF en de Federatie ook duidelijk zijn verbeterd. De ervaring van toen heeft er echter wel toe geleid dat de Federatie het verstandig vindt om het juridisch fonds een permanent karakter te geven. De donateurs van destijds zijn per brief van dit voornemen op de hoogte gesteld en hebben er in groten getale mee ingestemd.

Naast de terugtrekkende beweging van Philips richting het pensioenfonds, zijn er immers meer redenen om het Fonds juridische reserve aan te houden. De regelingen in de pensioenwetgeving worden regelmatig in negatieve zin aangepast, denk bijvoorbeeld aan de voorstellen voor de toe te passen rekenrente, de belangen van gepensioneerden worden duidelijk aangetast. En wat te denken van de risico’s voor gepensioneerden in verband met de aanstaande herziening van het pensioenstelsel?

Afspraak

Toen we het fonds oprichtten, spraken we af dat we bijdragen terug zouden storten als het fonds niet zou worden ingezet. Wij houden ons uiteindelijk natuurlijk aan die afspraak. Al hopen we dat u, net als wij, overtuigd bent van het nut van het fonds. Mocht u toch uw bijdrage terug willen ontvangen, stuur dan een berichtje aan penningmeester@federatie.nl daarin uw naam, adres en het IBAN-nummer waarop de terug storting moet plaatsvinden.

Onze positie

Tot slot nog even dit. Alhoewel we het fonds nog niet hebben aangesproken, versterkte het wel onze positie ten opzichte van Philips en de gesprekspartners. Ook daarom hopen wij dat u uw ondersteuning voortzet.