Beleids- en werkplan

print

Beleids- en werkplan FPVG 2019
Wegens de coronamaatregelen is het beleidsplan 2020 niet door de ALV goedgekeurd of geamendeerd.
Hopelijk gebeurd dit later dit jaar. Tot dan wordt aan openstaande punten uit het plan 2019 gewerkt.

Het plan voor 2019 bestaat uit vijf hoofdaandachtspunten, te weten:

  1. Vergroting aantal aangeslotenen bij de FPVG
  2. Verbetering van communicatie binnen de Federatie
  3. De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips en Signify
  4. De zorg en het zorgcollectief
  5. De ontwikkelingen op landelijk niveau

Re 1:Vergroting aantal aangeslotenen bij de FPVG

De in voorgaande jaren reeds geconstateerde krimp van het aantal verenigingen binnen de Federatie heeft zich helaas doorgezet. Informatie van het Philips Pensioenfonds laat echter zien dat het aantal bij het fonds aangesloten Philips gepensioneerden tot 2032 constant zal blijven op het huidige niveau van rond de 55.000. De Federatie heeft in 2016 vanwege het wegvallen van een aantal lokale verenigingen besloten meer ruimte te geven aan de individuele Philips gepensioneerde om aangesloten te zijn bij de Federatie. Daartoe is de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG in 2016 opgericht. In de loop van 2018 is het ledenaantal van de LBPG verder gegroeid naar ruim 1650. Hierdoor is de dalende trend van het aantal bij de Federatie aangesloten personen met een Philips pensioen omgebogen in een stijging. Een verdere groei van het ledenaantal van de LBPG is echter nog steeds noodzakelijk om te compenseren voor de krimp bij de overige verenigingen. Werving onder de 45.000 Philips gepensioneerden, die nog geen relatie met de Federatie hebben en/of die wonen in plaatsen waar de lokale vereniging van Philips gepensioneerden ophoudt te bestaan of haar lidmaatschap van de Federatie beëindigt, zal ook in 2019 op verschillende manieren worden doorgezet.
Speciale aandacht zal hierbij zijn voor de mensen met een premievrije polis (slapers) die een lang dienstverband bij Philips hebben gehad. Deze mensen krijgen momenteel weinig informatie van het Philips Pensioenfonds en hebben vaak geen notie van de verenigingen van Philips gepensioneerden en de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in de organen van het Philips Pensioenfonds.

Re 2: Verbetering van de communicatie

Het is herhaaldelijk gebleken dat regelmatige communicatie met verenigingen en de leden van de Federatie van groot belang is. Het bestuur is dan ook verheugd over het feit, dat het gelukt is om de communicatiecommissie volledig bezet te krijgen en dat de voorzitter van de commissie lid is geworden van het dagelijks bestuur. Daarnaast is een aantal personen verspreid over het land bereid gevonden om ondersteuning te verlenen aan de communicatiecommissie. Naar de mening van het bestuur zijn in 2019 de voorwaarden ingevuld om daadwerkelijke verbeteringen in de communicatie door te voeren.
Op basis van een aantal signalen hebben we moeten constateren dat er in de achterban een respectabel aantal mensen zitten die als het om het Senioren Bulletin gaat er prijs op stellen deze als papieren versie te willen ontvangen in plaats van digitaal. Daarom is besloten om de papieren versie van het Senioren Bulletin (SB) te laten voortbestaan. De papieren versie van het SB wordt toegezonden aan begunstigers en aan de besturen van de lidverenigingen. Het voornemen is om de LBPG leden die het SB nu digitaal ontvangen de optie te bieden om op de papieren versie in te tekenen.
De nieuw gevormde communicatiecommissie is druk doende met het opzetten van plannen om in 2019 zowel de website, de nieuwsbrief en andere communicatie kanalen te vernieuwen.

Re 3: De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips en Signify.

Een ruimer Indexatiebeleid!
In het kader van de nieuwe pensioenovereenkomst van 2019 tot 2021 heeft het Pensioenfonds medio 2018 besloten tot een verruiming van het indexatiebeleid. De Federatie heeft al jaren hiervoor gepleit omdat de koopkracht van de Philips gepensioneerden jaar op jaar werd uitgehold. We zijn dan ook zeer content met het bereikte resultaat. Door de aanhoudend lage rente en de onrust op de financiële markten is de beleidsdekkingsgraad van het Philips Pensioenfonds ultimo 2018 op 119,8 % uitgekomen. Helaas is het Philips Pensioenfonds nog niet helemaal gezond, en kan er maar een partiele indexatie worden toegekend. Door het nieuwe indexatie beleid zal deze naar verwachting in 2019 40% hoger uitvallen dan op basis van het oude beleid. Hopelijk herstelt het fonds zich in de komende jaren verder zodat er weer volledig geïndexeerd kan worden en de achterstand kan worden ingehaald.

De besturing van het Philips Pensioenfonds
De Federatie heeft zich in 2018 ingezet om de positie van de gepensioneerden in de governance van het fonds te versterken. Er zijn wettelijke regels voor de vertegenwoordiging van de verschillende geledingen in de organen van een pensioenfonds. De invulling van die wettelijke regels verschilt per fonds.
De Federatie is van mening dat als het om de (mede)zeggenschap van de gepensioneerden bij het PPF gaat, deze regels ruimhartiger zouden kunnen worden ingevuld dan thans het geval is. De Federatie zal er – gelet het relatief grote aantal gepensioneerden binnen het fonds – in komende periode naar blijven streven de positie van de gepensioneerden te versterken.
De door de regering beoogde herziening van het pensioenstelsel kan hier een extra aanleiding voor zijn.

Verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan

In 2019 organiseert het Philips Pensioenfonds verkiezingen voor de geleding van gepensioneerden in het Verantwoordingsorgaan. De gepensioneerden bezetten 4 van de 6 zetels in dat orgaan. De Federatie zet zich in om een kieslijst met kandidaten met passende competenties op te stellen en zal via haar verenigingen, het Senioren Bulletin en een extra nieuwsbrief Philips gepensioneerden oproepen om te gaan stemmen.

Ondersteuning door Philips en Signify
In 2017 en 2018 is de subsidie aan de Federatie vanuit Signify in stappen afgebouwd. Het bestuur van de Federatie heeft herhaaldelijk bij de directie van Signify aangedrongen op continuering van haar bijdrage. Het grote aantal gepensioneerden uit de lichtdivisie zou dit zeker rechtvaardigen. Daarnaast participeert Signify nog steeds in het PPF. Voor een goed bestuur van het PPF is de inbreng van gepensioneerden zeer gewenst. Helaas hebben deze argumenten niet geresulteerd in een wijziging van de opstelling van Signify. De bijdrage van Royal Philips loopt in 2019 gelukkig ongewijzigd door en het bestuur van de Federatie zal zich ervoor inzetten dat deze ondersteuning ook daarna doorloopt.

Re 4: De zorg en het zorgcollectief.

In 2018 is de commissie zorg en zorgverzekeringen vernieuwd. Tevens is aan de scope van de commissie het element “wonen” toegevoegd.

De collectieve zorgverzekering
In 2018 is IAK overgenomen door Aon. Dit heeft allerlei bewegingen op gang gebracht. Het in 2017 afgesloten collectief contract voor de zorgverzekering met IAK en Avéro Achmea loopt ook in 2019 door. Avéro Achmea heeft niet de laagste premie voor de basisverzekering. Daar vanuit de regering kritisch wordt gekeken naar de collectiviteitskorting en het voornemen er is deze wettelijk te beperken zullen de ontwikkelingen binnen Aon en Avéro kritisch worden gevolgd.

Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit
De KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden) heeft samen met de NVOG ( Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) een zeer actieve commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit, waarin de Federatie ook participeert.
In samenwerking met ruim 20 andere ouderen- en zorgorganisaties hebben KNVG en NVOG in 2018 een pact gesloten met de minister van VWS voor de ouderenzorg. Betere instellingszorg, meer aandacht voor vereenzaming van ouderen en effectievere thuiszorg om mensen langer zelfstandig te houden zijn enkele speerpunten. In oktober is de Raad van Ouderen opgericht die het ministerie van VWS adviseert. Namens de KNVG en NVOG heeft Joost Bos plaats genomen in deze Raad.
Binnen de Federatie zijn met name de verenigingen binnen de PVGE actief op het gebied van zorg, welzijn, wonen en mobiliteit. De meeste verenigingen in andere delen van het land missen de slagkracht om in hun regio hierin een rol te kunnen spelen. Daar waar dat wel kan, zal de Federatie een nadere uitwerking van het pact voor de ouderenzorg in 2019 ondersteunen.

Re 5: De ontwikkelingen op landelijk niveau.

Het pensioenstelsel
De door de regering gewenste vernieuwing van het pensioenstelsel is in het najaar van 2018 gestrand. Begin februari 2019 heeft minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met tien punten waarop hij het pensioenstelsel wil vernieuwen. Vanuit de KNVG en NVOG zijn in 2017 een aantal toetsingscriteria voor een nieuw pensioenstelsel geformuleerd. Uit een onderzoek onder gepensioneerden in het najaar van 2018 blijkt dat deze toetsingscriteria breed gesteund worden. De Federatie heeft deze toetsingscriteria ook vanaf het begin ondersteund. De brief van minister Koolmees voldoet echter absoluut niet aan deze toetsingscriteria. De KNVG en NVOG hebben dan ook direct negatief gereageerd op de brief van de minister. In 2019 zullen we via de KNVG dit debat nauwkeurig volgen en waar nodig acties opzetten of ondersteunen.

Fusie KNVG-NVOG
Bij druk op de politiek helpt alleen massa. Wij zijn om die reden dan ook aangesloten bij de KNVG, met 220.000 leden één van de grootste gepensioneerden organisaties. In 2018 heeft de KNVG onderzocht of een verdere samenwerking of samengaan met de NVOG tot een verdere versterking zou leiden. De conclusie van dat onderzoek is dat dit het geval is. Daarom ligt het in ons voornemen de beoogde fusie die medio 2019 zijn beslag moet krijgen vanuit de Federatie te ondersteunen.

Namens het bestuur van de FPVG
Roel Fonville,
Voorzitter