Belangenbehartiging

print

Bent u er gerust op ? Is belangenbehartiging wel nodig?

Als gepensioneerde bent u vrij om uw agenda in te vullen. Daar bent u blij mee. U leidt, zeker direct na de pensioendatum, vaak een zorgeloos bestaan. U geniet van uw familie en al of niet van allerlei uitjes. Alles ok! Maar toch knaagt er iets. De pensioenen zijn de laatste jaren steeds niet of weinig geïndexeerd maar de kosten gaan wel omhoog. De discussie die over het nieuwe pensioensysteem wordt gevoerd stelt u ook niet echt gerust. Wie zorgt er nu voor dat dit goed komt?

Heeft u dat gevoel? Sluit u dan aan bij een vereniging van de Federatie. Wij doen er toe!

Waarom belangenbehartiging?

Eerst wat opmerkingen over de positie van gepensioneerden in Nederland. Die is ronduit zwak te noemen:

  • In het sociaal overleg, waar ook over de pensioenen wordt besloten, zitten alleen werkgevers en werknemers aan tafel. Hun prioriteit ligt bij verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden voor de werknemers.
  • Gepensioneerden zitten dus niet aan tafel waar de beslissingen over hen worden genomen.
  • Er is voldoende geld in de kassen van de fondsen maar toch worden, als gevolg van de kunstmatig lage rekenrente, kortingen op pensioenen aangekondigd.
  • Gepensioneerden zijn matig georganiseerd en hebben geen pressiemiddelen
  • 10 jaar wordt er nu over een nieuw pensioensysteem gesproken, gepensioneerden hebben inmiddels 10% tot 18% aan koopkracht ingeleverd, maar men staakt voor betere lonen en korter werken.
  • Het medio 2019 afgesloten pensioenakkoord is wellicht duidelijk wat de AOW-leeftijd betreft. Gepensioneerden weten echter nu al dat de transitie kosten ten gevolge van de afgesproken afschaffing van de doorsnee premie, ten laste van het vermogen van de pensioenfondsen wordt gebracht. De rekenrente wordt in 2021 weer verlaagd. Indexatie, laat staan inhalen van de laatste 10 jaar gemiste indexatie, is daarmee ver weg.
  • Ook in het PPF hebben gepensioneerden in het Algemeen Bestuur minder zetels (2) dan de werkgever(3) en de werknemers(3).
  • Dit terwijl de werkgever geen risico voor de uitvoering van het pensioencontract meer draagt en er zo’n 13000 werkenden en daar tegenover ongeveer 55000 gepensioneerden bij het pensioenfonds zijn aangesloten.
  • Alleen in het Verantwoordingsorgaan, dat achteraf het beleid van het PPF beoordeelt, zijn 4 gepensioneerden vertegenwoordigd, naast 1 van de werkenden en 1 van de werkgever. Hier is echter het stemrecht nog een governance issue.

Dus ja, uw knagende geweten heeft gelijk er moet een tegenwicht worden geboden anders zijn de gepensioneerden het haasje.

Moet u zich acuut zorgen maken? Nee, kijkend naar het PPF kan het op punten beter en van volledige indexatie is nog geen sprake. Korting op het pensioen zal, voor zover het nu is te bezien, niet nodig zijn. Dit is te danken aan een goed beleggingsbeleid en het feit dat Philips nog steeds een nagenoeg kostendekkende premie voor het inkopen van pensioenrechten voor de werkenden afdraagt. De Federatie zal blijven ijveren voor een volledig kostendekkende premie. Dit zeker omdat in de contractuele afspraken tussen Philips en het PPF een zogenaamde CDC ( Collective Defined Contribution) regeling is overeengekomen. Hierin betaalt het concern per personeelslid een premie (inclusief de eigenbijdrage) waarmee het toekomstig pensioen wordt ingekocht. De risico’s voor het uitvoeren van het pensioen, nu en later, liggen volledig bij de aangeslotenen, de gepensioneerden en de actieven. Het toestaan van de zogenaamde premiedemping heeft al bij veel pensioenfondsen tot onvoldoende dekkingsgraad en daarmee tot het risico van kortingen geleid.

Door de inspanningen van de Federatie heeft in 2018 en 2019, na vele jaren van stilstand, weer een gedeeltelijke indexatie plaats gevonden. Het PPF heeft recentelijk besloten het niveau van de beleidsdekkingsgraad, vanaf waar (partiële) indexatie plaatsvindt, te verlagen van 116% naar 110%. Volledige indexatie is pas mogelijk bij het bereiken van een beleidsdekkingsgraad van 123%.

Maar ook bij het PPF geldt, dat de werkgever op zoek is naar een pensioen voor zijn medewerkers tegen de laagst mogelijke kosten. De vakbonden streven in eerste aanleg naar betere inkomsten en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers. Zij zullen er dus alles voor doen om de reserves in het fonds voor die doelen aan te wenden.

Het algemeen bestuur van het PPF ziet erop toe dat de belangen van de drie partijen evenwichtig worden bediend en de pensioenwet wordt nageleefd. Haar taak wordt moeilijker wanneer de gepensioneerden niet de juiste en steekhoudende argumenten aandragen om de voor hen belangrijke zaken naar voren te brengen. De Federatie zorgt daarom voor capabele mensen op de PPF-functies die voor de gepensioneerden beschikbaar zijn. De Federatie voert een fair maar kritisch beleid om de gepensioneerden te vertegenwoordigen. Bedenk daarbij dat belangenbehartiging niet een korte termijnzaak is. Om dat goed te doen moet je een positie opbouwen. De Federatie heeft inmiddels die positie en ervaring. Daarmee weet zij steeds weer een voor u optimaal onderhandelingsresultaat te bewerkstelligen.

Steun daarom het werk van de Federatie.