Nieuwsbrief: Verkiezingen VO 2019 Philips Pensioenfonds

FPVG-logo
 
Eindhoven, maart 2019

 

Geachte Philips Gepensioneerde,

Vanaf 19 april 2019 kunt U stemmen op onze kandidaten voor de geleding van pensioenontvangers binnen het Verantwoordingsorgaan (VO).
Het Algemeen bestuur van het Philips Pensioenfonds legt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd verantwoording af aan het VO. Het VO is bevoegd daarover een oordeel te geven dat in het jaarverslag van het fonds wordt gepubliceerd. Sinds 2014 heeft het VO wettelijk uitgebreidere bevoegdheden. Het adviesrecht is verzwaard en bij ernstige tekortkomingen van het Bestuur kan het VO zelfs een procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig te maken.
Philips Pensioenfonds Governance
De samenstelling van het VO is een afspiegeling van het aantal aangeslotenen bij het fonds. Voor het Philips Pensioenfonds met 55.000 gepensioneerden en 13.000 werknemers betekent dit dat er vier gepensioneerden en één werknemer in het VO zitten. Daarnaast heeft Philips er voor gekozen ook een zetel te bezetten, hetgeen wettelijk is toegestaan.

De Federatie doet mee aan de verkiezingen als representatieve organisatie.
Om mee te mogen doen aan de verkiezing moet een organisatie aan de toelatingscriteria voldoen: minimaal 100 betalende Philips gepensioneerden als lid hebben en statutair zijn opgesteld om de pensioenbelangen van hun leden te behartigen. Bij de Federatie is dit laatste zelfs de primaire doelstelling.


Hoe verder?
Philips Pensioenfonds stelt een kieskrant samen met een overzicht van alle kandidaten en door organisaties ingediende kieslijsten. Deze krant wordt, samen met een stembiljet, op 19 april 2019 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Zij kunnen dan of wel per telefoon of wel via internet hun stem uitbrengen.

Breng uw stem uit!
De Federatie bezet nu 3 van de 4 zetels. Deze leden hebben in de afgelopen periode op basis van hun expertise, achtergrond en inzet een grote inbreng gehad op de oordeelsvorming en advisering door het VO. Voor het nieuwe VO heeft de Federatie wederom een evenwichtig samengestelde kandidatenlijst opgesteld. Om alle expertise juridisch, financieel en operationeel goed tot zijn recht te laten komen is het van belang dat er zo veel mogelijk kandidaten van de Federatie in het VO komen. Wij roepen U dan ook op om op de lijst van de Federatie te stemmen.

DE FEDERATIE STELT U HAAR VO KANDIDATEN VOOR:

Eric Coutinho, heeft een loopbaan van 34 jaar bij Philips achter de rug. Hij begon in 1979 op de juridische afdeling en specialiseerde zich in de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. De laatste acht jaar voor zijn pensionering was hij Chief Legal Officer en Secretaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
Eric was van 2006 tot 2014 vicevoorzitter van het bestuur van het Philips Pensioenfonds. Hij was betrokken bij de vernieuwing van het governancemodel voor het fonds en alle uitdagingen die het fonds in die tijd doormaakte, zoals de financiële crisis in 2008 en het op afstand zetten van het fonds door de onderneming.
Eric over zichzelf: “Ik denk dat ik met mijn ervaring in staat ben om namens de gepensioneerden het bestuur kritisch en analytisch te volgen, van advies te dienen en een evenwichtig oordeel te vormen over het gevoerde beleid.”
 
Roland Takken, is net met pensioen. Hij studeerde bedrijfseconomie en accountancy in Tilburg en bekleedde de afgelopen 36 jaar financiële functies in binnen- en buitenland bij verschillende multinationale ondernemingen zoals Unilever, Schlumberger, Geveke, Philips en Signify. De laatste 21 jaar werkte hij voor Philips en Signify bij Consumenten Elektronica, Healthcare, Lighting en de Philips en Signify Groep. De afgelopen tien jaar was hij naast zijn werk toezichthouder bij enkele woningcorporaties. Op dit moment is hij ondernemer; recent heeft hij met een compagnon twee bedrijven opgezet. Roland over zichzelf: “Met mijn kennis en ervaring kan ik uitstekend de meer financiële kant van pensioenen afdekken. Ik ben van mening dat iedereen recht heeft op een goed pensioen en ik ben gemotiveerd om er mede voor te zorgen dat de belangen van alle mensen met een Philipspensioen uitstekend worden behartigd.”
 
Ad Verhagen, met pensioen sinds 2003, werkte zijn hele loopbaan bij Philips in Oss in overwegend logistieke functies. Naast zijn werk was hij altijd maatschappelijk actief in bestuursfuncties bij vrijetijdsverenigingen, zowel op plaatselijk als regionaal niveau. Verder was hij voorzitter van een dorpsraad en actief in gemeentelijk commissiewerk. De afgelopen vier jaar was Ad al lid van het Verantwoordingsorgaan namens de FPVG; hij brengt dus de nodige ervaring in. “Ik ben niet deskundig op het gebied van pensioenen. Ik heb dezelfde vragen als veel andere mensen en stel die ook. De afgelopen vier jaar waren intensief, ik heb er veel van geleerd en kijk er met plezier op terug. Dat is ook de reden waarom ik me opnieuw kandidaat stel. Ik vind het belangrijk dat wij kunnen meedenken en binnen het Pensioenfonds onze stem kunnen laten horen.”
 
Frank Altena, is opgeleid in de technische natuurkunde en promoveerde in de chemische technologie. Hij was 27 jaar werkzaam bij Philips Lighting. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met de innovatie van lampen. Later werd hij duurzaamheidsmanager van speciale programma’s binnen Philips Lighting. Frank deed nuttige ervaring op in business line management, in ondernemingsraden, als lobbyist voor Philips Lighting en als voorzitter van de ledenraad van de vakbond VHP2, veelal in functies zonder veel macht maar wel met invloed. Momenteel is hij actief als vrijwilliger voor de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling en als regiobestuurslid van de Federatie. “Met name in deze laatste rol ben ik directer betrokken geraakt bij pensioenaangelegenheden”, zegt Frank. “Als kandidaat VO-lid denk ik mijn kennis, ervaring en achtergrond goed te kunnen inzetten om op een positief-kritische wijze de belangen van gepensioneerden tussen en met andere stakeholders te kunnen behartigen.”
 
Fred van Ommen, was onder meer CEO van verschillende bedrijfsonderdelen. “De onzekerheden rondom de Nederlandse pensioenen zijn groot. Door de lage rente en de sterk fluctuerende aandelenkoersen zijn de beleggingsresultaten onzeker. Ook is nog niet duidelijk hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Deze dynamiek legt extra druk op het bestuur van het Philips Pensioenfonds, waardoor spanningen ontstaan en het besluitvormingsproces wordt bemoeilijkt. Als lid van het verantwoordingsorgaan wil ik mij inzetten om te komen tot gedragen besluiten, waarbij de verschillende belangen goed tot hun recht komen. Tijdens mijn loopbaan was het mijn taak de krachten te bundelen en bruggen tussen mensen te bouwen. Dat wil ik ook doen in het Verantwoordingsorgaan. Uiteindelijk gaat het om mensen, waarbij onderling vertrouwen en respect voor elkaar centraal dienen te staan.”
 
Gerard Jacobs, sinds 1 januari 2009 met pensioen, studeerde werktuigbouwkundige aan de TU Delft. Na een aantal logistieke en technische functies was hij directeur van achtereenvolgens de Centrale Gereedschapsmakerij, Machinefabrieken Singapore/Suzhou, Machinefabriek M en MEC in Eindhoven. Gerard heeft veel affiniteit met onderwijs. Namens Philips heeft hij zich ingezet voor “Jet-Net”, een initiatief van 5 multinationals om jongeren te motiveren voor een vervolgstudie in wetenschap & technologie. Na zijn pensionering heeft hij als directeur “Jet-Net” uitgebouwd tot een verband van ruim 170 scholen en 80 bedrijven. Verder is hij onder meer voorzitter van de stichting MakerDays, die jaarlijks de “Eindhoven Maker Faire” organiseert (15.000 bezoekers in 2018). Gerard over zichzelf: “Mijn interesse in pensioenen is ontstaan door het werk van mijn vader. Hij was pensioendeskundige bij de politie. Verder ben ik van mening dat pensioengerechtigden recht hebben op een goed pensioen. In het verantwoordingsorgaan zou ik de belangen van alle gepensioneerden van Philips willen behartigen.”
 
Wim Vaatstra, gepensioneerd sinds 1 januari 2012, studeerde toegepaste wiskunde en informatica. Later, tijdens zijn Philips-loopbaan, volgde hij een MBA-opleiding.
Binnen Philips (bij Display Components, Corporate, Consumer Electronics en Healthcare) combineerde Wim vaak meerdere rollen, zoals die van information officer, supply chain manager en operations officer.
Wim over zichzelf: “Sinds 2017 ben ik vicevoorzitter van de Federatie. In deze rol ben ik namens de Federatie de verbindingspersoon met andere landelijke organisaties van gepensioneerden zoals de KNVG en NVOG. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om daarmee bij te dragen aan het behartigen van de belangen van de Philips gepensioneerden.”
 
Om de positie van het VerantwoordingsOrgaan zo sterk mogelijk te maken roept het bestuur van de Federatie alle Philips gepensioneerden op om te stemmen en dan in het bijzonder natuurlijk op de kandidaten van de Federatie!

Roel Fonville, voorzitter
FPVG-logo
www.federatie.nl

Nieuwsbrief KNVG 7 april 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 5 februari 2019

Senioren Bulletin 2019 nr 1

Senioren Bulletin maart 2019 komt nu als scherm-boek, maar u kunt het ook nog steeds
downloaden als pdf PDF.          

Nieuwsbericht KNVG: KVNG & NVOG treden 18/3 niet samen op met FNV

knov-vnog-logo
Aan de lid verenigingen van KNVG en NVOG
15 maart 2019, DVDW/MVE/2019.874

Betreft: Afblazen gezamenlijke actie onder de vlag van vakbonden op 18 maart

Geachte Leden,

Zoals bekend organiseren de vakbonden (FNV, CNV, VCP) op 18 maart a.s. actiedagen in het
land voor een goed pensioen. Ook de KNVG en NVOG wilden daarbij graag hun stem laten
horen om hun onvrede te kunnen uiten over het verloop van het overleg over een nieuw
pensioenstelsel. Met FNV hadden KNVG en NVOG afspraken gemaakt over onze
zichtbaarheid op het podium en ook over de inhoud van ons verhaal is gesproken, hoewel
wij niet op alle punten dezelfde mening zijn toegedaan.

Achter de schermen hebben KNVG en NVOG keihard gewerkt om onze bijdrage aan de
pensioenmanifestaties in het land gestalte te geven. Helaas kregen wij vandaag het bericht
dat er maar op een enkel podium ruimte zou zijn voor een woordvoerder van KNVG of
NVOG en dat onze woordvoeringslijn op een aantal punten aangepast diende te worden.

Dit is voor ons onacceptabel, omdat aan de twee voorwaarden waaraan we onze
ondersteuning verbonden (voldoende zichtbaar en eigen tekst) niet kan worden voldaan.
We hebben de vakbonden dan ook laten weten van onze ondersteuning af te zien. KNVG en
NVOG beraden zich nu over acties onder eigen vlag.

Met onze mails in maart hebben wij onze leden opgeroepen om op 18 maart a.s. naar een
van de steden in hun eigen provincie te gaan waar actie wordt gevoerd.

Het spijt ons zeer dat wij u nu moeten meedelen dat deze bijeenkomsten niet onder
gezamenlijke vlaggen van de vakbonden en KNVG en NVOG zullen plaatsvinden op 18 maart.

Het staat u natuurlijk vrij met uw eigen vereniging of zelfs op persoonlijke titel naar een van
de actiesteden gaan.

KNVG en NVOG zullen niet nalaten hun standpunten bij alle mogelijke gelegenheden over
het voetlicht te blijven brengen.

Met vriendelijke groet,


Joep Schouten
Voorzitter KNVG

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

 
 
 
 
 
 

KNVG NVOG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo Postbus 2069, 3500 GB Utrecht
077-3541050 030-284 60 80
secretariaat@knvg.nl nvog@gepensioneerden.nl

Nieuwsbericht Federatie 2 13 03 2019

Waarom steunt de Federatie als lid van KVNG/NVOG de manifestatie op 18 Maart 2019 in Den Haag:

De 3 miljoen gepensioneerden zijn toe aan een beter pensioenstelsel dat pensioenen mee laat groeien met de inflatie. De KNVG/NVOG vertegenwoordigen 300.000 die zich organiseerden voor een beter pensioen. Zij eisen daarom INDEXATIE VOOR ELKE GENERATIE.
Miljoenen gepensioneerden en werkenden zijn inmiddels 20% achterop geraakt door veel te strenge wetgeving op pensioenen.
Pensioenfondsen worden gedwongen zich arm te rekenen. Ze mogen niet indexeren terwijl het geld tegen de plinten klotst. BIZAR.
Er dreigen nu zelfs KORTINGEN, die MOETEN VAN TAFEL.
Er wordt veel te weinig premie betaald, de premie is niet kostendekkend. Dat kost in totaal 8 miljard per jaar, DIE WORDEN BIJGEPAST DOOR GEPENSIONEERDEN. ONEERLIJK!
Maar we staan hier vandaag niet alleen voor onszelf. Ook de jongeren en de 1 miljoen ZZPers hebben recht op een goed pensioen, ZIJ ZIJN IMMERS DE GEPENSIONEERDEN VAN DE TOEKOMST. Daarom steunen wij de acties van de Vakcentrales. Samen sterk voor een goed pensioen.
We willen niet alleen steunen we willen ook MEEBESLISSEN. Meer dan de helft van het pensioenvermogen is door de gepensioneerden opgebracht. OVER ONS GELD BESLISSEN WE MEE! Die boodschap hebben we er de afgelopen weken ingeramd met 250 radiospotje.

Nieuwsbericht Federatie 1 13 03 2019

Kom in actie voor een goed pensioen.

De vakbonden (FNV, CNV, VCP) organiseren op 18 maart a.s. actiedagen in het land voor een goed pensioen.
Dit is ons uit het hart gegrepen. KNVG en NVOG hebben besloten om ook hun stem te laten horen en hun onvrede te uiten over het pensioendossier.

Als lid van de KNVG roepen wij de leden van onze lidverenigingen op naar één van de steden in hun eigen provincie te gaan waar actie wordt gevoerd.
Op de diverse podia zijn banners en vlaggen van KNVG en NVOG aanwezig.

 • De grootste en qua media belangrijkste is in Den Haag, Malieveld.
  Den Haag: Malieveld: woordvoerder Joep Schouten en /of Jaap van der Spek
  In Den Haag is een breed scala aan sprekers aanwezig en zal er niet veel ruimte zijn om zichtbaar/hoorbaar te zijn.
  Daarom zullen KNVG en NVOG met een ludieke actie de aandacht vragen.

In de provincies zullen podia zijn waarop een woordvoerder van KNVG of NVOG het woord voert. Hieraan wordt op dit moment druk gewerkt om dit te realiseren.
De locaties in het land zijn:

 • Amsterdam: Beursplein: tijd 10.00 tot 12.00 uur (inloop v.a. 08.00 uur)
 • Arnhem: Grote Markt: tijd 14.00 tot 16.00 uur (inloop v.a. 13.30 uur)
 • Eindhoven: Stadswandelpark Alb. Thymlaan: tijd 10.30 tot 13.30 uur
 • Groningen: Grote Markt: tijd 11.30 tot 14.00 uur (met demon. mars)
 • Heerlen: Burg. Van Grunsvenplein(bij Schouwburg): tijd 12.00 tot 14.30 uur
 • Leeuwarden: Wilhelminaplein tijd 11.30 tot 14.00 uur (met demo. Mars)
 • Rotterdam: Ahoy: tijd 12.00 tot 13.30 uur (inloop v.a. 10.30 uur)
 • Utrecht: Jaarbeursplein: tijd van 10.00 tot 12.00 uur (inloop v.a. 9.30 uur)

KOM IN ACTIE VOOR EEN GOED PENSIOEN!!

KNVG en NVOG zijn klaar om met de minster te onderhandelen

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)8 maart 2019

KNVG/NVOG reiken (onder voorwaarden) de minister de hand

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG)19 februari 2019
Kijk ook zeker naar het VIDEO COLLEGE pensioenen

OPINIESTUK *) : UW PENSIOEN VERDAMPT ALS SNEEUW VOOR DE ZON

De auteur, Wilma Berkhout, woont in Helmond en is oud-belastinginspecteur. Weer dreigen kortingen op de pensioenen. Door de opgelegde rekenrente dreigt het systeem zichzelf op te blazen. De regering en DNB gijzelen de gepensioneerden met de lage rekenrente om zo de door de coalitie gewenste veranderingen in het pensioenstelsel af te dwingen.

Dinsdag 22 januari 2019 stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van Martin van Rooijen (50Plus) om tijdelijk de discontovoet, de rekenrente voor het berekenen van de pensioenverplichtingen, van 1,5 % naar 2 % te verhogen. Daarmee zouden de mogelijke en nu meer waarschijnlijke kortingen op de pensioenen worden voorkomen. Tijdelijk omdat met een pensioenakkoord en nieuwe regels, het systeem en daarmee de regels meer bestendig worden gemaakt. Het pensioen wordt dan minder afhankelijk van de grillen van de huidige gehanteerde rekenrente voor het waarderen van de verplichtingen. Er wordt nu zoveel zekerheid geëist (die er overigens nooit zal zijn), dat het systeem door de huidige wettelijke regels zichzelf opblaast.

De coalitie houdt met de regelgeving en de discretionaire bevoegdheid van De Nederlandse Bank de pensioenen in de tang. Onder het mom van zekerheid en prudentie. De overheid “bemoeit” zich in die zin met de pensioenen (die van de sociale partners en de gepensioneerden zijn) door middel van de Pensioenwet. Zij heeft een zorgplicht naar alle pensioendeelnemers. De vraag is zelfs of De Nederlandse Bank met zijn opdracht aan de fondsen, deze lage rekenrente te hanteren, niet tegen de bedoeling van de wetgever in gaat. Want de zorgplicht wordt nu feitelijk een vernielzucht.

De regels kunnen gewoon zonder nadelen of meer risico veranderd worden door de wetgever. De te lage rekenrente maakt dat ten opzichte van het grote vermogen van alle pensioenfondsen (ruim 1400 miljard) een veel te hoog bedrag aan verplichtingen moet worden gereserveerd. Daardoor is de dekkingsgraad optisch veel te laag. Want bij een beetje stijging van de rente schiet de dekkingsgraad omhoog en kan er gewoon geïndexeerd worden. Krijgen de pensioenopbouwers wel “waar” voor hun geld in de vorm van een geïndexeerde aanspraak? Op dit moment lopen die laatsten al 20 % pensioenopbouw mis door de lage rekenrente. Dat wil zeggen: zij krijgen straks geen 70 % van het middelloon, maar nu nog maar 50 %. De werknemers zijn op dat punt dus ook de klos. Bij de komende kortingen (als de dekkingsgraad onder de 104,2 % is,) is dat dus definitief. Dat kan niet meer gerepareerd c.q. ingehaald worden.

Beklemd vermogen Het vermogen ligt als het ware beklemd, zoals Professor Frijns het noemt. De deskundigen zijn het erover eens dat de rente voor de premies en de verplichtingen gelijk moeten zijn en dus de verplichtingenrente hoger. Ondertussen bespaart de overheid door niet te indexeren miljarden op het ABP. De belangen van werkgever en de BV Nederland lopen hier volstrekt door elkaar. Belangenverstrengeling heet dat. De overheid als werkgever wordt overschaduwd door de belangen van de overheid als BV Nederland. De leraren en politiemensen en miljoenen andere pensioendeelnemers zijn de dupe en betalen letterlijk de rekening via hun te lage pensioen. Terwijl er voor zeventig jaar geïndexeerd pensioen in de fondsen zit. Straks blijft er van de ruim 1400 miljard straks al 500 miljard onbenut “over” dat niet wordt uitgekeerd aan de huidige pensioendeelnemers. Wie of wat krijgt dat dan? De uitkomst van de te lage discontovoet van DNB, is dus dat uw pensioen minder en minder “waard” wordt, verdampt. Zoals ook de deskundigen maandag 21 januari 2019 in de bijzondere zitting voorafgaand aan de stemming van dinsdag 22 januari zeiden: “dit is een politieke keuze en geen natuur-of marktverschijnsel.” Er is geld genoeg. Beklemd vermogen dus, zei Jean Frijns.

De coalitie stemde het wetsvoorstel weg. Hadden ze maar het pensioenakkoord niet moeten laten klappen, zei Rutte eigenlijk: “U moet onze voorwaarden maar accepteren, anders bloedt u maar door minder pensioen.” De coalitie, vooral D’66 wil persoonlijke potjes bij Verzekeringsmaatschappijen. Dan zijn die gered, maar de pensioendeelnemers betalen meer premie, dure advieskosten (wie kan er zelf zo goed beleggen als de pensioenfondsen?) en krijgt straks een veel lagere uitkering. De collectieve pensioenen afgebroken en tot verdienmodel maken voor de verzekeringsmarkt. Riekt dit niet naar chantage? U wordt voor de heilige marktwerking van uw pensioen beroofd door een politieke keuze van de huidige coalitie. Kijken of het wetsvoorstel van GroenLinks en 50 Plus om de hersteltermijn voor de pensioenfondsen met twee jaar te verlengen, waardoor acute en definitieve kortingen ook voorkomen worden, wel een meerderheid in de Tweede Kamer haalt. Maar ook dan wordt u nog steeds elk jaar gekort op de indexering, zowel van uw pensioenuitkering als van de opbouw van uw pensioen. Wilma Berkhout Helmond, 25 januari 2019

*) Een opiniestuk wordt geplaatst met instemming van het bestuur, de auteur is verantwoordelijk voor de inhoud

Nieuwsbrief KNVG 5 februari 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 5 februari 2019

Reactie op de pensioenplannen van Minister Koolmees

(Dit is een kopie van het desbetreffende artikel op de website van KNVG )
zondag 3 februari 2019 Thema’s: Blog

Eerst korting voorkomen en kans op indexatie verhogen

10 Puntenplan Minister Koolmees mist prioriteitstelling en draagvlak

De huidige pensioenimpasse kan alleen doorbroken worden als twee dingen eerst goed geregeld worden: voorkoming van de dreigende korting op de pensioenen en verruiming van de mogelijkheden tot indexatie van de pensioenaanspraken van werkenden en gepensioneerden. Dat stellen de gepensioneerdenkoepels KNVG en NVOG in een gemeenschappelijke reactie op het 10-puntenplan dat minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid afgelopen vrijdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Kansloze aanpak

In een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister Koolmees vrijdag een 10-puntenplan aan, waarmee het kabinet alle noodzakelijke veranderingen in het pensioenstelsel tegelijkertijd en – als het niet anders kan – zelfstandig gaat aanpakken nu draagvlak voor gezamenlijke besluitvorming ontbreekt. Het 10-puntenplan omvat het ontwerp en de gedeeltelijke invoering in 2019 van vrijwel alle maatregelen die volgens eerdere SER-rapporten tenminste enkele jaren van invoering vragen.

KNVG en NVOG zijn van mening dat het kabinet met deze aanpak een doodlopende weg inslaat, die alleen maar leidt tot nog meer vertraging bij de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel. Zo’n veelomvattende aanpak zonder prioriteitsstelling en waarbij het brede draagvlak ontbreekt, is kansloos.

Prioriteiten eerst

KNVG en NVOG menen dat de huidige pensioenimpasse alleen kan worden doorbroken door niet alles in een keer te willen oplossen, maar eerst op basis van een breed draagvlak de juiste prioriteiten te stellen. Die prioriteiten liggen in 2019 voor wat betreft beide organisaties op twee punten.

Allereerst moet voorkomen worden, dat er in 2020 en 2021 sprake is van korting op de pensioenen ten gevolge van de regels voor het minimaal vereiste eigen vermogen van de pensioenfondsen. Het uitblijven van maatregelen ter voorkoming van deze kortingen zal leiden tot maatschappelijke onrust en verder afnemend vertrouwen in het pensioenstelsel.

Daarnaast moeten snel zodanige maatregelen genomen worden rond het financieel toetsingskader dat er weer ruimte ontstaat voor indexatie van pensioenen voor werkenden en gepensioneerden. Deze maatregelen leiden er weliswaar niet toe dat de indexatieachterstand, die veelal is opgelopen tot percentages tussen de 10% en 25%, weer wordt ingelopen, maar voorkomen in ieder geval verdere vergroting van de indexatie-achterstand en verdere afname van de koopkracht.

Breed draagvlak

KNVG en NVOG benadrukken dat invoering van een nieuw pensioenstelsel niet kan slagen zonder een breed maatschappelijk draagvlak. Er is een breed nationaal pensioenoverleg nodig, waarin ouderenorganisaties en jongerenorganisaties samen met sociale partners actief en op evenwichtige wijze betrokken worden in het besluitvormingsproces. Voor het creëren van draagvlak volstaat het niet dat gepensioneerden en jongeren, zoals de minister het formuleert, ‘hun inzichten kunnen inbrengen’.

Nadat kortingen zijn voorkomen en indexatie binnen bereik is gebracht, kunnen andere maatregelen uit het 10-puntenplan van de minister successievelijk worden aangepakt na instemming van het breed nationaal pensioenoverleg. Op die basis kunnen doorsneepremie en individualisering met behoud van collectieve elementen (beleggings- en langlevenrisico) ook worden vormgegeven.

AOW

KNVG en NVOG vinden het een gemiste kans van het kabinet om – los van de noodzakelijke wijzigingen in het pensioenstelsel – de in de eerdere pensioenonderhandelingen besproken aanpassingen en vaststellingsmethode van de AOW-leeftijd nu niet al door te voeren. Beide organisaties vragen minister Koolmees om het advies hierover van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Plan Bureau (CPB) op korte termijn te laten uitwerken en nog voor de zomer te komen met aanpassing van de wet.

Nieuwsbrief KNVG 18 december 2018

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 18 december 2018