NIEUWSBRIEF FPVG 12 06

Reactie Federatie betreffende het pensioen akkoord.

De Federatie is blij dat er een doorbraak in de pensioendiscussie lijkt te zijn.
Vooral over de AOW-leeftijden en zware beroepen.
Maar in het pensioensysteem moet nog veel gebeuren.
De wens van het kabinet is dat de kosten van de afschaffing van de doorsneepremie van 60 Miljard Euro door de sector zelf worden gedragen! De uitwerking van de overgangsmaatregelen zijn in dat verband van groot belang. Als één van de bronnen van financiering worden de buffers van de pensioenfondsen genoemd. Dat zal ten koste gaan van het indexatie perspectief. We zullen ons daartegen verzetten. De juridische vraag is of de omzetting van het recht op een nominaal pensioen op een onzekerder uitkering wel toegepast zou mogen worden op de ingegane pensioenen.

De Commissie Parameters (vz. Dijsselbloem) kijkend naar het bestaande stelsel, geeft aan dat vanaf 2021 de rekenrente naar beneden zou moeten worden bijgesteld! We hadden gehoopt dat de commissie aansluiting zou zoeken bij de rentevoet in andere Europese landen, of bij de systematiek zoals deze voor verzekeraars geldt. Dat is helaas niet gebeurd. De renteverlaging leidt gemiddeld over alle pensioenfondsen tot een verslechtering van de dekkingsgraad met 2,5%. Bij Philips Pensioenfonds lijkt het effect beperkt tot 2,0%. Compensatie moet komen uit hogere premies voor de actieven of verlaging van de opbouw. Bij PPF liggen beide nu voor 3 jaar vast en dus komt de rekening ten laste van de buffer!
Stok achter de deur of spaak in het wiel door slechte timing van de communicatie?

De minister en de vakbonden hebben tijdens de onderhandelingen aangegeven dat wat hen betreft de gepensioneerden zelf in de klankboord groep voor de uitwerking zitting nemen. Een plaats in de stuurgroep zit er nog steeds niet in….
Wij zullen de uitwerking van het pensioenakkoord nauwgezet volgen.
Voordat wetgeving over pensioenen naar de tweede kamer gaat moet het pensioenakkoord verder worden uitgewerkt. Gelet op de discussie van de afgelopen 9 jaar: een mijnenveld! Alle aanpassingen moeten daarna in 240 verschillende pensioenfondsen worden doorgevoerd.
Dat kost nog wel veel tijd!

Maar het is duidelijk dat er ook voor de Federatie werk aan de winkel is.
Samen met KVNG en NVOG maken we ons daar sterk voor.
Goed dat U ons als lid steunt en daarmee Uw pensioenbelang dient.

Roel Fonville,
Voorzitter

Zie ook: Persbericht KNVG 11 Juni op www.kvng.nl .

Reactie KNVG en NVOG op Pensioenakkoord

zondag 9 juni 2019
reactiepensioenakkoord
KNVG en NVOG hebben waardering voor het bereikte principe akkoord over pensioenen en schrijven in een brief aan de minister van SZW en aan de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer welke inhoudelijke mogelijkheden zij zien om tot een breed gedragen evenwichtige en snelle besluitvorming te komen.

Nieuwsbrief KNVG en NVOG 12 05 2019

Een nieuw pensioenstelsel? Geen probleem want mijn pensioenfonds heeft het goed geregeld!
Downloadpdficoon
knov-vnog-logo
Ook gepensioneerden bij pensioenfondsen die hun zaak goed op orde hebben en wellicht ook nog kunnen indexeren, lopen een groot gevaar bij de invoering van een nieuw pensioenstelsel.

Als (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds dat de afgelopen jaren nog (gedeeltelijk) heeft kunnen indexeren en/of een pensioenfonds dat naar het zich nu laat aanzien in 2020 of 2021 geen pensioenkorting hoeft door te voeren, lijkt het vanzelfsprekend dat ook met de komst van een nieuw pensioenstelsel, uw bestuur – waar u terecht vertrouwen in heeft – uw pensioen veilig de nieuwe pensioenhaven inloodst.

Uitkomst pensioenakkoord raakt alle pensioenfondsen
De uitkomst van onderhandelingen die Minister Koolmees op dit moment met sociale partners (werkgevers en vakbonden) voert, heeft echter – zonder dat het bestuur van uw pensioenfonds daar invloed op kan uitoefenen – grote consequenties voor de hoogte van uw pensioen na invoering van een nieuw pensioenstelsel. Deze uitkomst raakt dus alle pensioenfondsen!

Voorbeelden van bedreigingen in een mogelijk pensioenakkoord
Zo is er bijvoorbeeld geen duidelijkheid over wie het tekort i.v.m. afschaffing van de doorsneepremie moet betalen. Dit tekort dat afhankelijk van de rente wordt becijferd op een bedrag van tussen de € 60 en € 100 miljard, zou volgens Minister Koolmees moeten worden opgebracht uit de premies. Echter noch werkgevers noch de vakbonden willen de premies verder verhogen. Daardoor dreigt dat pensioenfondsen straks na de invoering van een pensioenakkoord gedwongen zullen worden om dit te tekort te financieren uit het vermogen van het fonds, waardoor de indexering van uitkeringen gevaar loopt en het gevaar voor korting groter wordt, of in het uiterste geval pensioenen zullen moeten worden gekort zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar invloed op heeft.
Hetzelfde risico geldt voor een bevriezing van de pensioenleeftijd op 66 jaar, dat nu de hoofdinzet is van de vakbonden. Bevriezing van de pensioenleeftijd is zeker een punt waarin ook de organisaties van gepensioneerden zich in kunnen vinden. Maar als in het pensioenakkoord wordt besloten dat de premieverhoging die daardoor nodig is voor het op te bouwen pensioen niet wordt doorgevoerd, maar ten laste van het vermogen van het pensioenfonds wordt gebracht, betalen ook hier de gepensioneerden van zelfs de pensioenfondsen die het tot nu toe goed geregeld hadden, de rekening.

Tenslotte spelen er nog twee belangrijke zaken. Ten eerste kan een nieuw pensioenakkoord inhouden dat actieven voortaan, los van de gepensioneerden, hun pensioen in een apart fonds gaan opbouwen los van de gepensioneerden. Ten tweede wordt bij een eventuele individualisering van het vermogen van het pensioenfonds, dit vermogen onder individuele deelnemers en gepensioneerden verdeeld (‘versleuteld’) op basis van nu nog onduidelijke rekenregels. Beide zaken hebben een grote invloed op de hoogte, de mate van indexering en de kans op korting van het pensioen van gepensioneerden (en werkenden), zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op heeft.

Conclusie: teken altijd de petitie
Dit alles betekent dat, ook al bent u op dit moment een (toekomstig) gepensioneerde van een pensioenfonds met een uitstekende dekkingsgraad of hebt u de afgelopen jaren toch nog deels uw indexatie gekregen, ook uw toekomstig pensioen als gevolg van de onzekere uitkomsten van een pensioenakkoord direct of in de toekomst fors verlaagd kan worden, zonder dat uw pensioenfondsbestuur daar enige invloed op kan uitoefenen.

Daarom is het voor alle gepensioneerden, deelnemers en slapers van een pensioenfonds van belang dat het pensioenakkoord dat tot stand gaat komen, evenwichtig is en de instemming heeft van gepensioneerdenvertegenwoordigers. Gepensioneerdenorganisaties eisen daarom een gelijkwaardige plaats aan de onderhandelingstafel van dit pensioenakkoord, waar naast de minister ook de werkgevers en vakbonden aan deelnemen.

Onderteken daarom de petitie op mijnpensioenpetitie.nl, ook als je op dit moment een goede pensioenregeling hebt, je fonds een solide dekkingsgraad heeft en je uitzicht hebt op indexatie. En deel deze oproep met mensen in je omgeving.

Nieuwsbericht KNVG: Pensioenpetitie aangeboden op 4 juni 2019

knov-vnog-logo
Aan de lid verenigingen van KNVG en NVOG
15 maart 2019, DVDW/MVE/2019.874

Betreft: Pensioenpetitie, gesprek met minister Koolmees en het pensioenakkoord
Van: Secretariaat KNVG
Datum: 6 juni 2019

Beste leden,

Voor informatie over de petitie aanbieding, pensioenakkoord ga naar:
petitie aanbieding, pensioenakkoord

Op 3 juni vond de netwerkbijeenkomst Belangenbehartiging gepensioneerden met het oog op de komst van een nieuw pensioenstelsel plaats:
Voor alle presentaties van deze dag, ga naar:
presentaties 3 juni

met vriendelijke groet,
Marij Verlinden
Hoofd Secretariaat KNVG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo
Telefoon: 077-354 1050 /Mobiel: 06 22 99 44 56
Email: secretariaat@knvg.nl
Website: www.knvg.nl

Nieuwbrief KNVG 2 juni 2019: Ouderen bij pensioenoverleg betrekken.

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 2 juni 2019

Nieuwsbrief KNVG 15 mei 2019: Regel eerst Pensioen dan AOW

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 1 mei 2019

Nieuwsbrief KNVG en NVOG 11 05 2019

ANWB Automaatje

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen: Een tegen Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen. Dat is gelukt! Wij hebben met ANWB afgesproken dat wij ons inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje.

Wat is AutoMaatje?

Het initiatief is van de ANWB. De uitvoering is lokaal. Waarom is het leuk voor jou en voor de ander?

Er zijn veel ouderen die niet meer mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Zij moeten meer thuisblijven dan hun lief is. Vermindering van mobiliteit kan van invloed zijn op het ervaren van eenzaamheid. Om dat te doorbreken is het project AutoMaatje bedacht.

Met ondersteuning van de ANWB wordt AutoMaatje lokaal uitgerold. Gemeenten en plaatselijke welzijnsorganisaties hebben daarbij een belangrijke rol. Voor het vervoeren van de ouderen zijn vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die met hun eigen auto, tegen een kleine kostenvergoeding, willen rijden. Niet alleen naar de dokter of het ziekenhuis, maar ook naar de kapper of om een bezoekje aan familie te brengen.

Het mes snijdt aan twee kanten. Jij vindt het leuk om te rijden en komt onder de mensen en de minder mobiele ouderen komen het huis uit en werken aan hun netwerk. Wellicht ontstaan er leuke contacten tussen jou en degene die je vervoert, zeker als de coördinator je wat vaker aan dezelfde stad- of dorpsgenoot koppelt. Moet het natuurlijk wel klikken tussen jullie!

Wat kan je doen?

  • Is er in jouw woonplaats nog geen AutoMaatje dan kan je het initiatief nemen om dit bij de gemeente of welzijnsorganisatie aan te kaarten. Je neemt dan de rol van pionier op je.
  • Je kunt de lokale PR activiteiten voor Automaatje verzorgen.
  • Je kunt als vrijwillig chauffeur aan de slag. Je bepaalt zelf wanneer je beschikbaar bent. Veel vrijheid om andere dingen te doen.
  • Je kunt als vrijwilliger ook als coördinator aan de slag. Het inplannen van ritten, het koppelen van de chauffeurs aan degenen die vervoer zoeken.
  • Ben je minder mobiel? Je maakt gebruik van AutoMaatje.

Wij weten dat op lokaal niveau soortgelijke initiatieven zijn ontplooid. Daaraan deelnemen, kan natuurlijk ook. ANWB AutoMaatje wil aanvullend zijn, niet concurrerend. ANWB heeft dit project ontwikkeld vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ANWB stelt haar kennis, software, begeleiding en training gratis ter beschikking.

Meedoen?

Heb je interesse? Informatie over ANWB AutoMaatje lees je hier

Heb je vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op onze website nog vragen, kijk dan op de website van ANWB (www.anwb.nl/automaatje ) onder veel gestelde vragen of mail je vraag naar automaatje@anwb.nl

Mocht je meewillen doen en in Brabant wonen, kijk dan ook op de website van KBO-Brabant. Die vereniging werkt al langer actief samen met ANWB AutoMaatje.

Voor nadere informatie kan je contact opnemen met beleidsmedewerker Edith Mostert van KBO-Brabant emostert@kbo-brabant.nl, (073) 644 40 66.

 

Nieuwsbrief KNVG 1 mei 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 1 mei 2019

Nieuwsbericht KNVG en NVOG 24 04 2019

Petitie “ Niet korten, wel indexeren. Geen pensioen akkoord zonder gepensioneerden” Downloadpdficoonknov-vnog-logo
Aan de besturen van de lidverenigingen van KNVG en NVOG
24 april 2019
P.C./MVE/2019.925


Geacht bestuur,

Zoals u weet zijn wij, KNVG en NVOG, al tijden met diverse instituties aan het strijden om als
vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan
de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw
pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder
succes. De minister nodigt ons wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen
rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend
gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen
van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd
met als gevolg dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.

Daarom zijn wij de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord
zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de
Tweede Kamer. Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister
van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit
pensioenproces.

Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie
massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We
zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al
die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Dus vragen wij u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en
vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan
vanaf nu tot en met 27 mei. Zelf zorgen wij vanaf 29 april tot en met 12 mei voor
radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5. Daarnaast zullen we via Twitter, Facebook en
LinkedIn ook voor aandacht zorgen.

Met hartelijke groet,


Joep Schouten
Voorzitter KNVG
            

Jaap van der Spek
Voorzitter NVOG

 


KNVG
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo
077-3541050
secretariaat@knvg.nl
    
NVOG
Postbus 2069, 3500 GB Utrecht
030-284 60 80
nvog@gepensioneerden.nl

Nieuwsbrief: Verkiezingen VO 2019 Philips Pensioenfonds

FPVG-logo
 
Eindhoven, maart 2019

 

Geachte Philips Gepensioneerde,

Vanaf 19 april 2019 kunt U stemmen op onze kandidaten voor de geleding van pensioenontvangers binnen het Verantwoordingsorgaan (VO).
Het Algemeen bestuur van het Philips Pensioenfonds legt over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd verantwoording af aan het VO. Het VO is bevoegd daarover een oordeel te geven dat in het jaarverslag van het fonds wordt gepubliceerd. Sinds 2014 heeft het VO wettelijk uitgebreidere bevoegdheden. Het adviesrecht is verzwaard en bij ernstige tekortkomingen van het Bestuur kan het VO zelfs een procedure bij de Ondernemingskamer aanhangig te maken.
Philips Pensioenfonds Governance
De samenstelling van het VO is een afspiegeling van het aantal aangeslotenen bij het fonds. Voor het Philips Pensioenfonds met 55.000 gepensioneerden en 13.000 werknemers betekent dit dat er vier gepensioneerden en één werknemer in het VO zitten. Daarnaast heeft Philips er voor gekozen ook een zetel te bezetten, hetgeen wettelijk is toegestaan.

De Federatie doet mee aan de verkiezingen als representatieve organisatie.
Om mee te mogen doen aan de verkiezing moet een organisatie aan de toelatingscriteria voldoen: minimaal 100 betalende Philips gepensioneerden als lid hebben en statutair zijn opgesteld om de pensioenbelangen van hun leden te behartigen. Bij de Federatie is dit laatste zelfs de primaire doelstelling.


Hoe verder?
Philips Pensioenfonds stelt een kieskrant samen met een overzicht van alle kandidaten en door organisaties ingediende kieslijsten. Deze krant wordt, samen met een stembiljet, op 19 april 2019 verstuurd aan alle pensioenontvangers. Zij kunnen dan of wel per telefoon of wel via internet hun stem uitbrengen.

Breng uw stem uit!
De Federatie bezet nu 3 van de 4 zetels. Deze leden hebben in de afgelopen periode op basis van hun expertise, achtergrond en inzet een grote inbreng gehad op de oordeelsvorming en advisering door het VO. Voor het nieuwe VO heeft de Federatie wederom een evenwichtig samengestelde kandidatenlijst opgesteld. Om alle expertise juridisch, financieel en operationeel goed tot zijn recht te laten komen is het van belang dat er zo veel mogelijk kandidaten van de Federatie in het VO komen. Wij roepen U dan ook op om op de lijst van de Federatie te stemmen.

DE FEDERATIE STELT U HAAR VO KANDIDATEN VOOR:

Eric Coutinho, heeft een loopbaan van 34 jaar bij Philips achter de rug. Hij begon in 1979 op de juridische afdeling en specialiseerde zich in de aan- en verkoop van bedrijfsonderdelen. De laatste acht jaar voor zijn pensionering was hij Chief Legal Officer en Secretaris van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.
Eric was van 2006 tot 2014 vicevoorzitter van het bestuur van het Philips Pensioenfonds. Hij was betrokken bij de vernieuwing van het governancemodel voor het fonds en alle uitdagingen die het fonds in die tijd doormaakte, zoals de financiële crisis in 2008 en het op afstand zetten van het fonds door de onderneming.
Eric over zichzelf: “Ik denk dat ik met mijn ervaring in staat ben om namens de gepensioneerden het bestuur kritisch en analytisch te volgen, van advies te dienen en een evenwichtig oordeel te vormen over het gevoerde beleid.”
 
Roland Takken, is net met pensioen. Hij studeerde bedrijfseconomie en accountancy in Tilburg en bekleedde de afgelopen 36 jaar financiële functies in binnen- en buitenland bij verschillende multinationale ondernemingen zoals Unilever, Schlumberger, Geveke, Philips en Signify. De laatste 21 jaar werkte hij voor Philips en Signify bij Consumenten Elektronica, Healthcare, Lighting en de Philips en Signify Groep. De afgelopen tien jaar was hij naast zijn werk toezichthouder bij enkele woningcorporaties. Op dit moment is hij ondernemer; recent heeft hij met een compagnon twee bedrijven opgezet. Roland over zichzelf: “Met mijn kennis en ervaring kan ik uitstekend de meer financiële kant van pensioenen afdekken. Ik ben van mening dat iedereen recht heeft op een goed pensioen en ik ben gemotiveerd om er mede voor te zorgen dat de belangen van alle mensen met een Philipspensioen uitstekend worden behartigd.”
 
Ad Verhagen, met pensioen sinds 2003, werkte zijn hele loopbaan bij Philips in Oss in overwegend logistieke functies. Naast zijn werk was hij altijd maatschappelijk actief in bestuursfuncties bij vrijetijdsverenigingen, zowel op plaatselijk als regionaal niveau. Verder was hij voorzitter van een dorpsraad en actief in gemeentelijk commissiewerk. De afgelopen vier jaar was Ad al lid van het Verantwoordingsorgaan namens de FPVG; hij brengt dus de nodige ervaring in. “Ik ben niet deskundig op het gebied van pensioenen. Ik heb dezelfde vragen als veel andere mensen en stel die ook. De afgelopen vier jaar waren intensief, ik heb er veel van geleerd en kijk er met plezier op terug. Dat is ook de reden waarom ik me opnieuw kandidaat stel. Ik vind het belangrijk dat wij kunnen meedenken en binnen het Pensioenfonds onze stem kunnen laten horen.”
 
Frank Altena, is opgeleid in de technische natuurkunde en promoveerde in de chemische technologie. Hij was 27 jaar werkzaam bij Philips Lighting. Aanvankelijk hield hij zich vooral bezig met de innovatie van lampen. Later werd hij duurzaamheidsmanager van speciale programma’s binnen Philips Lighting. Frank deed nuttige ervaring op in business line management, in ondernemingsraden, als lobbyist voor Philips Lighting en als voorzitter van de ledenraad van de vakbond VHP2, veelal in functies zonder veel macht maar wel met invloed. Momenteel is hij actief als vrijwilliger voor de Vereniging voor Beleggers in Duurzame Ontwikkeling en als regiobestuurslid van de Federatie. “Met name in deze laatste rol ben ik directer betrokken geraakt bij pensioenaangelegenheden”, zegt Frank. “Als kandidaat VO-lid denk ik mijn kennis, ervaring en achtergrond goed te kunnen inzetten om op een positief-kritische wijze de belangen van gepensioneerden tussen en met andere stakeholders te kunnen behartigen.”
 
Fred van Ommen, was onder meer CEO van verschillende bedrijfsonderdelen. “De onzekerheden rondom de Nederlandse pensioenen zijn groot. Door de lage rente en de sterk fluctuerende aandelenkoersen zijn de beleggingsresultaten onzeker. Ook is nog niet duidelijk hoe het nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien. Deze dynamiek legt extra druk op het bestuur van het Philips Pensioenfonds, waardoor spanningen ontstaan en het besluitvormingsproces wordt bemoeilijkt. Als lid van het verantwoordingsorgaan wil ik mij inzetten om te komen tot gedragen besluiten, waarbij de verschillende belangen goed tot hun recht komen. Tijdens mijn loopbaan was het mijn taak de krachten te bundelen en bruggen tussen mensen te bouwen. Dat wil ik ook doen in het Verantwoordingsorgaan. Uiteindelijk gaat het om mensen, waarbij onderling vertrouwen en respect voor elkaar centraal dienen te staan.”
 
Gerard Jacobs, sinds 1 januari 2009 met pensioen, studeerde werktuigbouwkundige aan de TU Delft. Na een aantal logistieke en technische functies was hij directeur van achtereenvolgens de Centrale Gereedschapsmakerij, Machinefabrieken Singapore/Suzhou, Machinefabriek M en MEC in Eindhoven. Gerard heeft veel affiniteit met onderwijs. Namens Philips heeft hij zich ingezet voor “Jet-Net”, een initiatief van 5 multinationals om jongeren te motiveren voor een vervolgstudie in wetenschap & technologie. Na zijn pensionering heeft hij als directeur “Jet-Net” uitgebouwd tot een verband van ruim 170 scholen en 80 bedrijven. Verder is hij onder meer voorzitter van de stichting MakerDays, die jaarlijks de “Eindhoven Maker Faire” organiseert (15.000 bezoekers in 2018). Gerard over zichzelf: “Mijn interesse in pensioenen is ontstaan door het werk van mijn vader. Hij was pensioendeskundige bij de politie. Verder ben ik van mening dat pensioengerechtigden recht hebben op een goed pensioen. In het verantwoordingsorgaan zou ik de belangen van alle gepensioneerden van Philips willen behartigen.”
 
Wim Vaatstra, gepensioneerd sinds 1 januari 2012, studeerde toegepaste wiskunde en informatica. Later, tijdens zijn Philips-loopbaan, volgde hij een MBA-opleiding.
Binnen Philips (bij Display Components, Corporate, Consumer Electronics en Healthcare) combineerde Wim vaak meerdere rollen, zoals die van information officer, supply chain manager en operations officer.
Wim over zichzelf: “Sinds 2017 ben ik vicevoorzitter van de Federatie. In deze rol ben ik namens de Federatie de verbindingspersoon met andere landelijke organisaties van gepensioneerden zoals de KNVG en NVOG. Ik wil mijn kennis en ervaring graag inzetten om daarmee bij te dragen aan het behartigen van de belangen van de Philips gepensioneerden.”
 
Om de positie van het VerantwoordingsOrgaan zo sterk mogelijk te maken roept het bestuur van de Federatie alle Philips gepensioneerden op om te stemmen en dan in het bijzonder natuurlijk op de kandidaten van de Federatie!

Roel Fonville, voorzitter
FPVG-logo
www.federatie.nl

Nieuwsbrief KNVG 7 april 2019

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 5 februari 2019

Senioren Bulletin 2019 nr 1

Senioren Bulletin maart 2019 komt nu als scherm-boek, maar u kunt het ook nog steeds
downloaden als pdf PDF.