Philips Pensioenfonds

Het Bestuur

Philips Pensioenfonds kent een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur.

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden. De vertegenwoordigers van de werkgever, de werknemers en de gepensioneerden zijn lid van het Algemeen Bestuur als niet-uitvoerende bestuurders. Zij hebben daarbij een dubbele functie: naast een besluitvormende rol als het gaat om belangrijke besluiten, vervullen zij ook een toezichthoudende rol. Zij houden namelijk toezicht op het Dagelijks Bestuur. Daarnaast zijn twee onafhankelijke deskundigen als uitvoerende bestuurders opgenomen in het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur wordt aangevoerd door een onafhankelijke voorzitter, die onder meer als taak heeft om toe te zien op een goede samenstelling en op het functioneren van het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit de Algemeen Directeur van het Fonds en de Directeur Beleggingen. Beide heren zijn tevens als uitvoerend bestuurder lid van het Algemeen Bestuur. Zij hebben de taak het dagelijkse reilen en zeilen bij het Fonds te leiden. Het Dagelijks Bestuur is belast met de volgende hoofdtaken:

  • De beleidsvoorbereiding ten behoeve van het Algemeen Bestuur en de Audit & Risk commissie;
  • De operationele uitvoering van het beleid;
  • De uitbesteding van werkzaamheden aan derden, het toezicht daarop en het rapporteren daarover aan het Algemeen Bestuur;
  • Het beheren van de risico’s van het Fonds;
  • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Algemeen Bestuur, in het bijzonder over balans- en risicobeheer.

Het Dagelijks Bestuur wordt bij zijn taken ondersteund door het Bestuursbureau. De medewerkers van het Bestuursbureau zijn in dienst van het Fonds. Het Bestuursbureau staat onder leiding van de Algemeen Directeur van het Fonds.

Juridisch adviseur

Het Bestuur laat zich bij de uitvoering van zijn taken bijstaan door een juridisch adviseur.

Verantwoordingsorgaan

Het Algemeen Bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan over het beleid en de wijze waarop het is uitgevoerd. Het Verantwoordingsorgaan is bevoegd daarover een oordeel te geven. Het oordeel van het Verantwoordingsorgaan over een bepaald jaar wordt in het jaarverslag gepubliceerd. Het Verantwoordingsorgaan toetst het beleid van het Algemeen Bestuur marginaal en beoordeelt of het Algemeen Bestuur in redelijkheid tot het beleid heeft kunnen komen. Ook beleidskeuzes voor de toekomst worden door het Verantwoordingsorgaan getoetst. In de statuten van Philips Pensioenfonds, en in het reglement van het Verantwoordingsorgaan, zijn de taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan beschreven.

Samenstelling Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden: twee werkgeversleden, twee werknemersleden en twee gepensioneerdenleden.

 Oordeel Verantwoordingsorgaan

Het oordeel over het verslagjaar 2013 en de reactie hierop van het bestuur is opgenomen in het jaarverslag 2013.

Uitvoeringsorganisaties

De uitvoerende werkzaamheden voor het pensioen- en vermogensbeheer zijn uitbesteed.

Beheerder pensioenadministratie

Aon Hewitt geeft uitvoering aan het pensioenbeheer. In het contract met de pensioenbeheerder Aon Hewitt is een Service Level Agreement (SLA) opgenomen. In deze overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de te leveren prestaties bij een groot aantal processen dat Aon Hewitt uitvoert voor Philips Pensioenfonds.

Beheerder vermogen

BlackRock draagt zorg voor de uitvoering van het vermogensbeheer, met inbegrip van de indirecte niet-beursgenoteerde onroerendgoedportefeuille. De direct onroerendgoedportefeuille wordt door het Fonds zelf beheerd. De door de vermogensbeheerder BlackRock gerealiseerde beleggingsrendementen worden vergeleken met een door Philips Pensioenfonds vastgestelde benchmark.

 

Bron: Website Philips Pensioenfonds.