Beleids- en werkplan

Beleids- en werkplan FPVG 2017

Het plan voor 2017 valt in vier delen uiteen, te weten:

  1. Het positioneren van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG.
  2. De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips.
  3. Het zorgcollectief.
  4. De ontwikkelingen op landelijk niveau.

De toekomstige organisatie van de FPVG.

Helaas wordt de Federatie jaarlijks geconfronteerd met het wegvallen van verenigingen en daarmee een continue erosie van het aantal aangesloten Philips gepensioneerden. De Federatie heeft in 2016 daarom besloten meer ruimte te geven aan de individuele Philips gepensioneerde om aangesloten te zijn bij de Federatie Daartoe is de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG in oktober 2016 opgericht en de ledenwerving is in november gestart. Bij de start van het jaar 2017 hadden zich 1000 leden gemeld.

Verdere groei van het ledenaantal is nog echt noodzakelijk. Werving onder de 45.000 gepensioneerden die nog geen relatie met de Federatie hebben zal op verschillende manieren moeten worden doorgezet en veel energie vragen. In de loop van 2017 zullen de Begunstigers van de Federatie worden benaderd met het voorstel hun begunstigerschap om te zetten in een lidmaatschap van de LBPG.

In het veranderingsproces is het van groot belang dat er door het jaar heen regelmatige communicatie met verenigingen en de leden van de LBPG plaats vindt. Daarom krijgt het communicatie actieplan ook extra aandacht in 2017.

De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips.

De rente is begin 2017 licht gestegen hetgeen de dekkingsgraad van de pensioenfondsen gunstig beïnvloedt. De beurskoersen zijn de laatste maanden gestegen, maar gelet op de geopolitieke situatie is de toekomst zeer onzeker. De beleidsdekkingsgraad is de laatste maanden van 2016 gestabiliseerd rond de 108%. Gelukkig hoeft er niet gekort te worden, maar indexatie is nog steeds ver uit zicht.

Wij volgen de acties van het PPF nauwgezet om te voorkomen dat rechten worden uitgehold door beleid of nieuwe rekenregels. In de tweede plaats blijven wij nauwgezet de ontwikkelingen als gevolg van de splitsing van de onderneming volgen. Vooralsnog blijven zowel Lighting Solutions als Philips Healthtech pensioen opbouwen bij het Philips Pensioenfonds. Of dat op de lange termijn mogelijk blijft is nog maar de vraag.

De pensioencommissie van de Federatie heeft zich gebogen over de effecten van de splitsing van het PPF. Het advies van de commissie is overgenomen door het bestuur van de Federatie en aan de stakeholders bij het PPF toegestuurd. In 2017 zal follow-up gegeven worden aan dit initiatief.
Belangrijk punt bij een eventuele splitsing van het Fonds is de verdeling van het vermogen over de verschillende kringen, maar ook de inrichting van de governance van de nieuwe organisatie is van groot belang.

Het zorgcollectief.

In 2017 loopt het collectief contract met IAK en VGZ af. De Federatie zal zich inspannen om samen met Philips via het IAK een tender uit te schrijven om de collectiviteit ook voor de komende jaren met aantrekkelijke voorwaarden zeker te stellen.

De ontwikkelingen op landelijk niveau.

De ontwikkelingen op landelijk niveau concentreren zich op een nieuw pensioenstelsel. De regering heeft besloten deze hete aardappel over de verkiezingen van 2017 heen te tillen, maar in de formatie van een nieuw kabinet zal dit een belangrijk item zijn. Op grond van reacties van de Sociaal Economische Raad (SER), de Pensioenfederatie, Jongerenorganisaties en diverse politieke partijen lijkt een systeem waarbij alleen de bepaalde premie vast ligt, de meest waarschijnlijke variant. Daarmee worden individuele vermogens opgebouwd, maar de diverse risico’s (beleggingsrisico, langleven risico, etc.) worden gedeeld. De vraag is of welke gevolgen gaat hebben voor opbouwers of ook voor de gepensioneerden.

De ontwikkelingen op landelijk niveau worden gedomineerd door de politiek. We moeten constateren dat er veel misverstanden zijn en dat er al dan niet doelbewust miscommunicatie plaats vindt. Een politieke meerderheid onderschrijft de angst van de jongeren dat de ouderen de welgevulde landelijke pensioenpot (ca.1400 mrd.Euro) leegeten. In plaats van het huidige systeem te verbeteren wordt er dus gewerkt aan alternatieven. De regering heeft aangegeven in 2020 van de doorsneepremie af te willen. Met betrekking tot de kosten van die verandering circuleren bedragen van 25 tot 100 Miljard Euro. Het standpunt van de gepensioneerden is dat zij niet hoeven bij te dragen in deze kosten omdat tijdens hun carrière de te veel en de te weinig betaalde premie elkaar hebben gecompenseerd.

Bij druk op de politiek helpt alleen massa. Wij zijn om die reden dan ook aangesloten bij de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gensioneerden (KNVG), met 250.000 leden een van de grootste gepensioneerden organisaties. Dat zal ook voor 2017 het geval blijven.