Herstelplan Philips Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag eind 2016 lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat betekent dat de financiële buffer van het Fonds onvoldoende is. Het Fonds moet, zolang die buffer onvoldoende is, jaarlijks een herstelplan opstellen.

Philips Pensioenfonds heeft een samenvatting van dat Herstelplan gepubliceerd.

Mede naar aanleiding van opmerkingen daarover van de kant van de Federatie, is de informatie nu ruimer dan in voorgaande jaren.

Samenvatting Herstelplan PPF

Verslag tweede kwartaal KNVG

Het verslag over het tweede kwartaal van 2017 van de voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, Joep Schouten, is verschenen.

U kunt het verslag lezen via onderstaande link.

Verslag 2e kwartaal 2017 KNVG

Nieuwsbrief KNVG – juni 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – juni 2017

Verslagen Algemene Ledenvergaderingen FPVG en LBPG

De concept verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van FPVG, op 19 april, en van LBPG, op 12 april, zijn  verschenen.
Beide zijn te vinden onder “Publicaties”.

Voor het verslag van de ALV van FPVG, klik hier
Voor het verslag van de ALV van LBPG, klik hier

Jaarverslag 2016 FPVG

Op de 44ste Algemene Ledenvergadering van de Federatie op 19 april 2017 in Vught is het Jaarverslag over 2016 goedgekeurd.

Het Jaarverslag van de Federatie kunt u vinden onder “Publicaties”. Klik hier.

Collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds ten behoeve van gepensioneerden

De Pensioencommissie van de Federatie heeft de collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds (PPF) ten behoeve van gepensioneerden geanalyseerd en in een notitie vastgelegd. Deze notitie is door de Federatie aangeboden aan het Bestuur van het PPF.

De analyses zijn toegespitst op de volgende onderwerpen:

–   Het periodiek “Generaties”

–   Twitter en Facebook

–   De website en de digitale nieuwsbrief Gener@ties

–   Kwartaalverslagen en Jaarverslag 2015

–   Dialoogsessies

–   Brieven aan deelnemers

Na de uitgewerkte analyses worden conclusies en aanbevelingen weergegeven; deze zijn de volgende:

De FPVG doet een beroep op het AB van PPF om tot betere informatieverschaffing op het besproken collectieve niveau aan gepensioneerden en anderen te komen. Het is onderdeel van de zorgplicht van PPF om alle deelnemers te informeren over voor hen relevante informatie in lijn met de Wet Pensioencommunicatie.

Daarom geeft de FPVG als aanbeveling het volgende met prioriteit op te pakken.

1.      Tijdiger en vollediger publiceren van besluiten van het AB met de belangenafweging, die daarbij plaats gevonden heeft alsmede vermelding van de consequenties daarvan voor de groepen actieven, premievrije polishouders en gepensioneerden (daarbij verdient de betekenis van het begrippen “Evenwichtig” en “Pro-actief”, zoals gedefinieerd in het jaarverslag 2015, nadere overweging). Dit omvat ook het publiceren van de  Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).

2.      Opnemen op de website van alle regelingen en besluiten, die direct voortvloeien uit in de Statuten opgenomen artikelen, zoals het bestuursreglement, het reglement Verantwoordingsorgaan (VO), het reglement Audit Commissie en besluiten van het AB samenhangend met art 18.2 en 18.3 (invulling, afbakening en beperking geheimhoudingsplicht).

3.      Vollediger informatie verschaffing in het jaarverslag t.a.v.:

–   De zelfevaluatie van het AB en de uitvoering van de toezichthoudende taak van de niet uitvoerende leden van het AB

–   Toelichting keuze Investment Beliefs

–   Heropname van een dekkingsgraadanalyse en een specificatie voorziening pensioenverplichtingen (zoals die vroeger opgenomen stonden)

Alle drie punten uiteraard voor het jaar waarover verslag gedaan wordt.

4.      Vollediger informatie op kwartaalbasis over het stemgedrag van PPF als aandeelhouder, waaronder begrepen hoe het  Environmental Social en Governance (ESG) beleid van PPF daarin gerealiseerd wordt.

5.      Informatieverschaffing over de hoofdlijnen van de standpunten, die PPF inbrengt in het landelijk overleg, in het bijzonder in de Pensioenfederatie.

Beleids- en werkplan FPVG 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april is het Beleids- en werplan 2017 van de Federatie goedgekeurd.
In het Beleids- en werkplan voor 2017 komen een 4-tal onderwerpen aan de orde:

 • Het positioneren van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG
 • De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips
 • Het zorgcollectief
 • De ontwikkelingen op landelijk niveau

U treft het Beleids- en werkplan 2017 aan op deze website, klik hier.

Algemene Ledenvergadering FPVG

Op woensdag 19 april hield de Federatie haar 44ste Algemene Ledenvergadering gehouden, zoals gebruikelijk in Vught.

Aanwezig waren vertegenwoordigers van 22 lidverenigingen en enkele leden van verdienste.

Naast de gebruikelijke, bij een Algemene Ledenvergadering horende, agendapunten waren er presentaties door de voorzitter, Roel Fonville, “De federatie kijkt vooruit”, door de Federatie-vertegenwoordigers in het Algemeen Bestuur van het Philips Pensioenfonds, René ter Huurne en Coen Reuvers, “Update vanuit het Algemeen Bestuur Philips Pensioenfonds”, een vertegenwoordig van de vereniging Apeldoorn, over de activiteiten van de vereniging en Cor van den Bosch van PVGE Best, over het project “Thuis Onbezorgd Mobiel”.

Wij geven hier een foto-impressie van de vergadering en links naar de presentaties.
(klik op een foto om deze in het geheel te zien)

Presentatie: De Federatie kijkt vooruit

Presentatie: Update vanuit het Algemeen Bestuur Philips Pensioenfonds

Presentatie: Activiteiten Vereniging Apeldoorn

Presentatie: Thuis Onbezorgd Mobiel

Algemene Ledenvergadering LBPG

Op woensdag 12 april vond de eerste Algemene Ledenvergadering plaats van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden.

Een foto-impressie, het conceptverslag en de teksten van de inleidingen zijn te vinden op de website van LBPG via deze link: https://www.lbpg.nl/algemene-ledenvergadering-lbpg-2/ 

Nieuwsbrief FPVG

Vandaag verschijnt een Nieuwsbrief van FPVG.

Aan de orde komen:

 • Belangenbehartiging ten aanzien van onze pensioenen
 • Onze vertegenwoordiging in het PPF
 • Het zorgcollectief bij het IAK
 • Door de Federatie opgestelde “Nota splitsing Philips Pensioenfonds”
 • Invloed senioren bij kabinetsformatie
 • Begunstigersmiddag
 • “Philips Best, van verborgen parel tot kroonjuweel” – Bert Tip
 • Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden

U kunt de Nieuwsbrief lezen via deze link: Klik hier

Verslag Begunstigersbijeenkomst 2017

Na de eerder gepubliceerde eerste indruk met enkele foto’s, is nu ook het verslag van de Begunstigersbijeenkomst 2017 beschikbaar.

Het verslag is als publicatie opgenomen op deze website: Klik hier.

Begunstigersmiddag 2017

Op 22 maart vond de jaarlijkse Begunstigersmiddag van de Federatie plaats.

Er waren inleidingen van John Landman van de Nederlandsche Bank: De toekomst van Pensioenen, en van de voorzitter van de Federatie, Roel Fonville: De Federatie kijkt vooruit.

Een eerste foto-impressie ziet u hier. (klik op de foto voor een vergroting)

Voor de presentatie van Roel Fonville: Klik hier.

Voor de presentatie van John Landman: Klik hier.