Nieuwsbrief KNVG 26 september 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – 26 september 2017

Lokale lasten blijven buiten beeld

Op Prinsjesdag blijven de lokale lasten buiten beeld, terwijl juist die sinds de decentralisaties zo van belang zijn voor de koopkrachtplaatjes. Seniorenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG lieten het onderzoeken. Wat blijkt? De verschillen tussen gemeenten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De seniorenorganisaties willen dat het nieuwe kabinet en gemeenten een bindend convenant afsluiten over lagere eigen betalingen. Ze roepen alle gemeenten op de lokale goede voorbeelden te volgen, zoals het helemaal afschaffen van eigen betalingen.

De seniorenorganisaties lieten Regioplan onderzoeken of het voor de koopkracht van senioren uitmaakt in welke gemeente zij wonen. Het onderzoek vond plaats in de periode juli – september 2017.  Ze namen daarvoor een huishouden van ‘modelsenioren’ met relatief hoge zorgkosten, in drie verschillende inkomenscategorieën: laag, midden en hoog.

807 euro verschil

Ze keken hoe deze senioren financieel af zijn in twaalf verschillende Nederlandse gemeenten (1 per provincie) wat betreft hun eigen bijdrage Wmo, de gemeentelijke woonlasten, waterschapsheffing en motorrijtuigenbelasting. Wat blijkt? De jaarlijks te betalen lokale lasten lopen flink uiteen. Deze verschillen lopen op van 395 euro voor huishoudens met een laag inkomen tot 807 euro voor huishoudens met een hoog inkomen. De onderzochte lokale lasten vallen in Amsterdam het laagst uit. In de gemeenten Utrechtse Heuvelrug, Hulst en Almelo zijn senioren minder goed af. De onderzoeksuitkomsten versterken het beeld dat gemeenten het verschil maken in koopkracht. KBO-PCOB deed eerder al tweemaal een steekproef naar lokale tegemoetkoming (compensatie eigen risico/CER en tegemoetkoming zieken en gehandicapten/Wtcg). Ook daaruit kwamen grote verschillen naar boven.

Convenant en afschaffen eigen bijdrage Wmo

De seniorenorganisaties roepen nu het nieuwe kabinet en gemeenten op om een bindend convenant af te sluiten: verlaag de eigen betalingen. Voorkom daarmee de verdere stapeling van kosten die de zorg inmiddels zo duur maakt dat steeds meer mensen de zorg (zoals bezoek aan tandarts of dagbesteding) vermijden. Daarnaast kunnen gemeenten van elkaar leren. Zo hebben de gemeenten Meierijstad en Roosendaal de eigen bijdrage voor Wmo-zorg afgeschaft voor alle inwoners met een inkomen beneden modaal, ook de AOW-gerechtigden. Zorg moet betaalbaar en toegankelijk zijn én blijven voor iedereen, in alle gemeenten.

Bron: Persbericht samenwerkende seniorenorganisaties.

Lees hier het eindrapport van Regioplan: http://www.knvg.nl/media/1666459/17114-eindrapport%20koopkrachtontwikkeling%20senioren-regioplan-11sept2017.pdf

Nieuwsbrief KNVG – september 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – september 2017

‘Dialoogsessies’ Philips Pensioenfonds

Begin oktober organiseert Philips Pensioenfonds weer ‘dialoogsessies’
in Eindhoven en Drachten. Tijdens deze sessies geven leden
van het Bestuur van Philips Pensioenfonds uitleg over de financiële
situatie van het Fonds en wordt ingegaan op actuele pensioenonderwerpen.
Daarnaast is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen.

De Federatie beveelt het bezoeken van de Dialoogsessies van harte aan.

Dialoogsessies in Eindhoven en Drachten

Nieuwsbrief KNVG – augustus 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – augustus 2017

Herstelplan Philips Pensioenfonds

De beleidsdekkingsgraad van Philips Pensioenfonds lag eind 2016 lager dan het wettelijk vereiste niveau. Dat betekent dat de financiële buffer van het Fonds onvoldoende is. Het Fonds moet, zolang die buffer onvoldoende is, jaarlijks een herstelplan opstellen.

Philips Pensioenfonds heeft een samenvatting van dat Herstelplan gepubliceerd.

Mede naar aanleiding van opmerkingen daarover van de kant van de Federatie, is de informatie nu ruimer dan in voorgaande jaren.

Samenvatting Herstelplan PPF

Verslag tweede kwartaal KNVG

Het verslag over het tweede kwartaal van 2017 van de voorzitter van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, Joep Schouten, is verschenen.

U kunt het verslag lezen via onderstaande link.

Verslag 2e kwartaal 2017 KNVG

Nieuwsbrief KNVG – juni 2017

Lees hier de nieuwsbrief van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) – juni 2017

Verslagen Algemene Ledenvergaderingen FPVG en LBPG

De concept verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen van FPVG, op 19 april, en van LBPG, op 12 april, zijn  verschenen.
Beide zijn te vinden onder “Publicaties”.

Voor het verslag van de ALV van FPVG, klik hier
Voor het verslag van de ALV van LBPG, klik hier

Jaarverslag 2016 FPVG

Op de 44ste Algemene Ledenvergadering van de Federatie op 19 april 2017 in Vught is het Jaarverslag over 2016 goedgekeurd.

Het Jaarverslag van de Federatie kunt u vinden onder “Publicaties”. Klik hier.

Collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds ten behoeve van gepensioneerden

De Pensioencommissie van de Federatie heeft de collectieve informatievoorziening door het Philips Pensioenfonds (PPF) ten behoeve van gepensioneerden geanalyseerd en in een notitie vastgelegd. Deze notitie is door de Federatie aangeboden aan het Bestuur van het PPF.

De analyses zijn toegespitst op de volgende onderwerpen:

–   Het periodiek “Generaties”

–   Twitter en Facebook

–   De website en de digitale nieuwsbrief Gener@ties

–   Kwartaalverslagen en Jaarverslag 2015

–   Dialoogsessies

–   Brieven aan deelnemers

Na de uitgewerkte analyses worden conclusies en aanbevelingen weergegeven; deze zijn de volgende:

De FPVG doet een beroep op het AB van PPF om tot betere informatieverschaffing op het besproken collectieve niveau aan gepensioneerden en anderen te komen. Het is onderdeel van de zorgplicht van PPF om alle deelnemers te informeren over voor hen relevante informatie in lijn met de Wet Pensioencommunicatie.

Daarom geeft de FPVG als aanbeveling het volgende met prioriteit op te pakken.

1.      Tijdiger en vollediger publiceren van besluiten van het AB met de belangenafweging, die daarbij plaats gevonden heeft alsmede vermelding van de consequenties daarvan voor de groepen actieven, premievrije polishouders en gepensioneerden (daarbij verdient de betekenis van het begrippen “Evenwichtig” en “Pro-actief”, zoals gedefinieerd in het jaarverslag 2015, nadere overweging). Dit omvat ook het publiceren van de  Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).

2.      Opnemen op de website van alle regelingen en besluiten, die direct voortvloeien uit in de Statuten opgenomen artikelen, zoals het bestuursreglement, het reglement Verantwoordingsorgaan (VO), het reglement Audit Commissie en besluiten van het AB samenhangend met art 18.2 en 18.3 (invulling, afbakening en beperking geheimhoudingsplicht).

3.      Vollediger informatie verschaffing in het jaarverslag t.a.v.:

–   De zelfevaluatie van het AB en de uitvoering van de toezichthoudende taak van de niet uitvoerende leden van het AB

–   Toelichting keuze Investment Beliefs

–   Heropname van een dekkingsgraadanalyse en een specificatie voorziening pensioenverplichtingen (zoals die vroeger opgenomen stonden)

Alle drie punten uiteraard voor het jaar waarover verslag gedaan wordt.

4.      Vollediger informatie op kwartaalbasis over het stemgedrag van PPF als aandeelhouder, waaronder begrepen hoe het  Environmental Social en Governance (ESG) beleid van PPF daarin gerealiseerd wordt.

5.      Informatieverschaffing over de hoofdlijnen van de standpunten, die PPF inbrengt in het landelijk overleg, in het bijzonder in de Pensioenfederatie.

Beleids- en werkplan FPVG 2017

Op de Algemene Ledenvergadering van 19 april is het Beleids- en werplan 2017 van de Federatie goedgekeurd.
In het Beleids- en werkplan voor 2017 komen een 4-tal onderwerpen aan de orde:

  • Het positioneren van de Landelijke Belangenvereniging van Philips Gepensioneerden (LBPG) binnen de organisatie van de FPVG
  • De ontwikkelingen bij het PPF en bij Philips
  • Het zorgcollectief
  • De ontwikkelingen op landelijk niveau

U treft het Beleids- en werkplan 2017 aan op deze website, klik hier.